Zagrożenia związane z pracami rozbiórkowymi

Zagrożenia związane z pracami rozbiórkowymi

Roboty rozbiórkowe należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Niebezpieczeństwo może być związane z technologią wybranej metody, lub może mieć swoje źródło w obiekcie poddawanym rozbiórce.

Rozbiórkom mogą być poddawane obiekty kubaturowe, inżynieryjne takie jak sieci i instalacje. Każdy z tych obiektów może stwarzać zagrożenie powstałe na skutek sposobu użytkowania, technologii wykorzystywanych na etapie jego konstruowania i budowania, a także obecnego stanu technicznego. Dlatego też spore znaczenie ma umiejscowienie obiektu poddawanego rozbiórce, które może wpływać na metodę prowadzenia rozbiórki, a jednocześnie stanowić spore utrudniania na etapie realizacji robót.

Ważne!

Podczas projektowania rozbiórki dawnych obiektów przemysłowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania niebezpiecznych substancji chemicznych, szczególnie tych o charakterze toksycznym lub wybuchowym oraz na zagrożenia biologiczne.

Azbest

Obecnie coraz więcej nowych obiektów powstaje w miejscu istniejących już obszarów zurbanizowanych ze zniszczoną i nieprzydatną zabudową przemysłową. W związku z tym istnieje konieczność rozpoznania, czy na takim terenie występują dodatkowe zagrożenia o charakterze chemicznym lub biologicznym.

Najczęstszym dodatkowym zagrożeniem jest azbest, występujący w płytach cementowo-azbestowych (eternit) stosowanych do pokryć dachów, elewacji ścian szczytowych budynków, ale również w materiałach izolacyjnych rur i złączy, materiałach uszczelniających i wygłuszających.

W przypadkach, gdy obiekt poddawany rozbiórce był wyposażony w elementy zawierające azbest, należy sprawdzić, czy w tym miejscu nie pozostały resztki materiałów. Z chwilą przystąpienia do robót rozbiórkowych włókna azbestu mogą rozszczepiać się, kruszyć się i łamać, tworząc przez to pył przedostający się do atmosfery. Dopóki włókna azbestu nie przedostaną się do powietrza i nie są wdychane, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Natomiast uwolnione – przez układ oddechowy mogą wnikać do organizmu człowieka i pozostać tam na zawsze. W płucach włókna mogą powodować zwłóknienie tkanki płucnej, czyli azbestozę, ale także raka płuc.

Skomentuj