Zarządzanie bhp zgodne z normą PN-ISO 45001:2018

Norma ISO 45001:2018 to jedna z najbardziej wyczekiwanych norm na świecie. Została ona opublikowana w marcu 2018 r. Natomiast 1 sierpnia 2019 r. została wydana w polskiej wersji językowej.

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Pracy każdego dnia ponad 7 600 osób umiera z powodu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, co stanowi 2,7 miliona zgonów rocznie.

Wspomaganiem zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym ma być Międzynarodowa norma ISO 45001:2018, która doczekała się także publikacji w języku polskim 1 sierpnia 2019 r. 

ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems ‒Requirements with guidance for use została wprowadzona do zbioru Polskich Norm jako PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ‒ Wymagania i wytyczne stosowania.

PN-ISO 45001:2018-06 zastąpiła:

 • PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ‒ Wymagania;
 • PN-N-18004:2001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ‒ Wytyczne;
 • PN-N-18011:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ‒ Wytyczne audytowania.

Norma PN-ISO 45001 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wytyczne jej stosowania. Ma ona za zadanie zapewnić zakładom pracy bezpieczne i zdrowe miejsca pracy, przez zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą.

Dla kogo jest przeznaczona norma PN-ISO 45001?

PN-ISO 45001 ma zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od wielkości, rodzaju i działalności, które postawiły sobie za zadanie wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania BHP w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminowania zagrożeń i minimalizowania ryzyk dotyczących BHP.

Jakie korzyści dla organizacji niesie ze sobą nowa norma? 

 • spadek liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe;
 • zmniejszenie liczby wypadków przy pracy oraz zachorowań, co przekłada się na zmniejszenie absencji i rotacji pracowników;
 • obniżenie ogólnych kosztów;
 • zmniejszenie kosztów składek ubezpieczeniowych;
 • szybkie reagowanie na problemy związane z przestrzeganiem przepisów prawnych;
 • rozwijanie w organizacji pozytywnej kultury dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa;
 • zapewnienie pracownikom aktywnej roli w kwestiach BHP.

Jakie działania należy podjąć przed wdrożeniem normy?

 1. Przeanalizować kontekst organizacji, który jest istotny dla BHP (np. strony zainteresowane), a także czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na firmę.
 2. Ustalić swoją politykę i cele BHP.
 3. Ustalić zakres systemu oraz jego cel.
 4. Określić czas, w którym chce się wdrożyć swój system i zaplanować, jak to osiągnąć.
 5. Określić luki w zakresie kompetencji i/lub zasobów, które wymagają rozwiązania zanim wdroży się normę.

W Polsce wyłączne prawo do nadawania dokumentom statusu Polskiej Normy przysługuje Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.

Konferencja PKN – BHP zgodne z normą PN-ISO 45001

Mając na uwadze znaczenie normy PN-ISO 45001:2018 Polski Komitet Normalizacyjny 28 listopada 2019 r. zorganizował ogólnopolską konferencję „BHP zgodnie z normą PN-ISO 45001:2018”, która odbyła się w Warszawie.  

Na konferencji zostały omówione następujące kwestie:

 1. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodne z PN-ISO 45001:2018.
 2. Poprawa skuteczności systemu zarządzania BHP w świetle PN-ISO 45001:2018.
 3. Podstawowe terminy i definicje systemu zarządzania BHP zgodne z PN-ISO 45001:2018.
 4. Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – wyzwania wynikające z nowej normy PN-ISO 45001:2018.
 5. System prawny w obszarze BHP.

Na poszczególnych panelach konferencji eksperci zaproszeni do udziału w wydarzeniu, starali się przybliżyć uczestnikom znaczenie normy PN-ISO 45001:2018 oraz odpowiedzieć na kluczowe pytania: czy systemy zarządzania BHP są skuteczne i w jaki sposób PN-ISO 45001 może przyczynić się do zwiększenia skuteczności systemów zarządzania BHP?

Z podjętych rozważań można wysnuć wnioski, że nowa norma w odróżnieniu do pozostałych wydanych norm odnoszących się do podobnej tematyki, wskazuje na potrzebę objęcia systemem zarządzania BHP wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz organizacji. Jest to pierwsza norma, która wskazuję na tak duży rozwój przywództwa i współudziału pracowników w zarządzaniu BHP. Oprócz tego jest to norma, która podejmuje próbę identyfikowania zagrożeń psychospołecznych. Zatem oprócz kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym uwzględnia się zarówno prewencję wypadków przy pracy, nacisk kładziony jest także na promocję zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Należy zatem mieć na uwadze, że norma PN-ISO 45001 podkreśla znaczenie współudziału szeregowych pracowników w działaniach na rzecz BHP. 

Aby zapewnić współudział szeregowych pracowników w zarządzaniu BHP należy:

 • zapewnić mechanizmy, czas, szkolenie i zasoby niezbędne do współudziału pracowników,
 • zapewnić dostęp do czytelnych, zrozumiałych i odpowiednich informacji o systemie zarządzania BHP,
 • identyfikować i eliminować przeszkody lub bariery współudziału oraz minimalizować te, które nie mogą być wyeliminowane.

Międzynarodowa norma ISO 45001:2018 została opracowana po to, by poprzez określone wymagania pomóc organizacjom zbudować taki system zarządzania, który pozwoliłby tworzyć miejsca pracy zapewniające ochronę zdrowia pracowników i ograniczające ryzyko związane z obrażeniami w wyniku wypadków w pracy na całym świecie.

Portal Asystent BHP objął opisywane wydarzenie patronatem medialnym. Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z wydarzenia.

Fot. Oskar Sztajer, PKN

Fot. Oskar Sztajer, PKN

Fot. Oskar Sztajer, PKN

Źródła pomocnicze:

 1. www.pkn.pl
 2. www.iso.org

Skomentuj