Zasady BHP

Osobną kategorią, niebędącą normą prawną, ale szeroko stosowaną w regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i powoływaną w Kodeksie pracy, są tzw. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Są to reguły pozaprawne, niezdefiniowane w prawie, których przestrzeganie zarówno przez pracodawców, jak i pracowników, jest obowiązkowe i których nieprzestrzeganie powoduje określone sankcje. W doktrynie prawa pracy przyjmuje się, że „zasady bhp” są to reguły doświadczenia życiowego oraz wynikające z nauki i techniki.

Przykłady:

Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne utrzymujemy w stanie sprawności technicznej i czystości.

Nie otwieraj oraz nie zdejmuj osłon podczas pracy przy maszynach i urządzeniach.

Przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie pracuj w odzieży z luźnymi częściami, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.

Maszyny stosujemy tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.

Nie przewoź osób na wózkach widłowych, chyba że wózki są do tego przystosowane przez producenta.

Skomentuj