Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku spoczywa na:

Zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku spoczywa na:

 •  dostawcy energii elektrycznej,
 •  właścicielu lub zarządcy budynku,
 •  użytkowniku lokalu.

Do obowiązków dostawcy energii elektrycznej w zakresie zapewnienia należytego stanu technicznego instalacji elektrycznej należy, po zainstalowaniu liczników, ich okresowa legalizacja, naprawa lub wymiana, a także uczestnictwo w odbiorze technicznym i uruchomienie (załączenie pod napięcie) instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji, jeżeli zmieniają się techniczne warunki zasilania.

Do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych, należy:

 • uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie lub naprawie,
 • uczestnictwo w okresowej kontroli przy badaniu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, sprzętu, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
 • sporządzania planów kontroli okresowych, planów napraw i wymian, zamierzeń remontowo-modernizacyjnych oraz zapewnienie terminowej realizacji tych planów,
 • kontrola jakości prac eksploatacyjnych (robót konserwacyjnych),
 • zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych, wydawanych przez organy nadzoru budowlanego oraz inne organy upoważnione do kontroli,
 • przeprowadzenie doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w przypadku zaistnienia zagrożenia: życia lub zdrowia użytkowników lokali, bezpieczeństwa mienia i środowiska,
 • udział w pracach związanych z likwidacja skutków awarii i zakłóceń,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej instalacji elektrycznej jako wydzielonej części dokumentacji eksploatacyjnej budynku,
 • bieżące działania zapewniające bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej.

Do obowiązków użytkownika lokalu – w zakresie zapewnienia należytego stanu technicznego instalacji elektrycznej – należy:

 • utrzymanie wymaganego stanu bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych w lokalu,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej,
 • udostepnienie lokalu w celu wykonania obowiązków przypisanych zarządcy budynku oraz dostawcy energii elektrycznej,
 • niezwłoczne powiadomienie właściciela lub zarządcy budynku o przypadkach nieprawidłowości funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • realizacja zaleceń pokontrolnych, określonych podczas kontroli stanu technicznego, obciążających użytkownika lokalu.

Każdy budynek lub zespół budynków powinien posiadać instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynku. Instrukcja ta powinna zawierać:

 • charakterystykę techniczna instalacji i niezbędne warunki techniczne eksploatacji instalacji,
 • czynności związane z uruchomieniem, obsługa w czasie pracy oraz wyłączeniem instalacji elektrycznej i urządzeń w warunkach ich normalnej eksploatacji,
 • wymagania dotyczące konserwacji instalacji (oględziny, przeglądy, remonty),
 • zasady postepowania w czasie awarii, pożaru oraz innych zakłóceń w pracy instalacji elektrycznej,
 • terminy oraz zakresy prób (pomiarów) kontrolnych,
 • wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem, wybuchem oraz inne związane z bezpieczeństwem eksploatowanego budynku.

Oględziny instalacji należy w zasadzie przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 lat oraz bieżąco w ramach pełnienia czynności eksploatacyjnych. W czasie przeprowadzania oględzin instalacji elektrycznych wskazane jest sprawdzić stan:

 • widocznych części przewodów, izolatorów i ich mocowania,
 • dławików w miejscach wprowadzenia przewodów do skrzynek przyłączeniowych, sprzętu i odbiorników energii elektrycznej,
 • osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodów,
 • ochrony przeciwporażeniowej,
 • gotowości ruchowej urządzeń zabezpieczających, automatyki i sterowania,
 • napisów i oznaczeń.

Terminy i zakresy przeglądów instalacji elektrycznych powinny wynikać z przeprowadzanych oględzin i oceny stanu technicznego instalacji. Przeglądy instalacji powinny obejmować w szczególności:

 • szczegółowe oględziny w zakresie podanym wyżej,
 • sprawdzenia ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej,
 • czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawną pracę instalacji,
 • pomiary w zakresie i terminach określonych w instrukcji eksploatacji.

Wyniki przeglądu i kompleksowej oceny stanu instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej są podstawa do podjęcia decyzji o zakresie i terminie prac remontowych bądź modernizacyjnych.

Kontrole okresowe instalacji elektrycznych. Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządzającego:

 • okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia. Kontrola ta powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Okresowa kontrola roczna polega na sprawdzeniu stanu technicznego oraz sprawności instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Kontrola ta powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:

 • w instalacji elektrycznej – elementów elektrycznych (przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeń i aparatów) narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania,
 • w instalacji piorunochronnej – elementów zainstalowanych na obiekcie, a także elementów konstrukcyjnych obiektu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.

Kontrola przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat powinna polegać na:

 • sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji, oraz urządzeń elektrycznych w całym obiekcie budowlanym, a także jej estetyki,
 • badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Sprawdzenie stanu technicznego sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej należy przeprowadzić przez dokonanie:

 • oględzin instalacji elektrycznej,
 • badan i prób instalacji elektrycznej,
 • oględzin, badań i pomiarów instalacji piorunochronnej.

Wymagania dotyczące wyposażenia instalacji

Rozporządzenie MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadziło następujące wymagania dotyczące wyposażenia technicznego instalacji elektrycznych budynków:

 • W instalacjach elektrycznych należy stosować:

– złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych,

– oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

– urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania,

– wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych,

– zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń,

– przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

– połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

– urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej,

– zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,

– żyły przewodów elektrycznych o przekrojach do 10 mm2, wykonane wyłącznie z miedzi.

 • Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać przede wszystkim metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów i ścian oraz przewodzących prąd instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania, pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatującej sieć.
 • Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania.
 • Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę, bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
 • Obwody instalacji elektrycznej w budynku należy prowadzić w obrębie każdego mieszkania lub lokalu użytkowego.

Skomentuj