Zasady eksploatacji linii napowietrznych

Eksploatację linii napowietrznych należy prowadzić zgodnie z post. rozporządzenia MG z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Przepisy te wymagają, aby dla linii napowietrznych prowadzić dokumentację technicz­no-eksploatacyjną, która winna być na bieżąco aktualizowana.

W skład przykładowej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej linii napowietrz­nych mogą wchodzić:

1) projekt budowlany wraz z dokumentacją prawną i zmianami w trakcie budowy,

2) dokumentacja eksploatacyjna obejmująca:

 • dokumenty przyjęcia linii napowietrznej do eksploatacji, wraz z protokołami po­miarów,
 • instrukcję eksploatacji linii napowietrznej,
 • protokoły z oględzin,
 • protokoły z przeglądów, konserwacji i remontów,
 • protokoły z pomiarów napięć i obciążeń,
 • protokoły z pomiaru ochrony przeciwporażeniowej (uziemień, oporności pętli zwarcia),
 • dokumenty dotyczące zakłóceń i uszkodzeń.                   

Prowadzenie ruchu linii napowietrznej powinno być dokumentowane, a zaburzenia ru­chowe na bieżąco odnotowywane w dzienniku operacyjnym ruchu.

Warunkiem przyjęcia linii napowietrznej do eksploatacji jest:

 • stwierdzenie kompletności dokumentacji technicznej i prawnej linii,
 • dokonanie odbioru technicznego linii,
 • stwierdzenie wykonania linii zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego,
 • sporządzenie protokołu przez komisję ze stwierdzeniem, że linia nie zawiera braków ani usterek,
 • wydanie decyzji przez powołującego komisję odbioru o przyjęciu linii do eksploata­cji.

Eksploatację linii napowietrznej należy prowadzić w oparciu o instrukcję eksploatacji, która powinna określać:

a) ruchowy i eksploatacyjny podział linii pomiędzy poszczególne jednostki organiza­cyjne zakładu,

b) kwalifikacje i obowiązki personelu obsługi ruchu linii,

c) sposoby lokalizowania zakłóceń przy użyciu urządzeń specjalnych,

d) organizację i terminy oględzin okresowych i organizację oględzin awaryjnych,

e) czas potrzebny na zlokalizowanie uszkodzeń,

f) postanowienia dotyczące prowadzenia ruchu linii, np. czynności łączeniowe, środki łączności i środki transportu,

g) szczególne wymagania bezpieczeństwa pracy,

h) wykaz podstawowych materiałów awaryjnych,

i) wyposażenie w sprzęt i narzędzia dla ochrony brygad obsługi ruchu i brygad awa­ryjnych.

Oględziny, przeglądy i remonty linii napowietrznych

Oględziny linii napowietrznych winny być przeprowadzane w zasadzie nie rzadziej niż raz na 5 lat. Oględziny polegają na obserwacji i ocenie elementów linii bez wchodzenia na słupy i bez wykonywania pomiarów. Oględziny powinny być wykonywane w miarę możliwości podczas ruchu sieci, w zakresie niezbędnym do ustalenia jej zdolności do pracy. Przy przeprowadzaniu oględzin może być wykorzystywana aparatura termowi­zyjna.

Podczas przeprowadzania oględzin linii napowietrznych sprawdza się w szczególności:

 • stan konstrukcji wsporczych,
 • stan przewodów i ich osprzęt,
 • stan elementów ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
 • stan izolacji linii, stan oznaczeń identyfikacyjnych, oraz zgodność oznaczeń z doku­mentacją techniczną,
 • zachowanie prawidłowej odległości przewodów od ziemi, zarośli, gałęzi drzew oraz obiektów znajdujących się w pobliżu linii oraz wymaganych obostrzeń przy skrzyżo­waniach i zbliżeniach linii z innymi obiektami,
 • prowadzeniu w pobliżu lub pod linią prac ziemnych lub budowlanych oraz występo­wanie odkształceń ziemi,
 • szkodliwe osiadanie gruntu.

Wyniki oględzin należy przekazać osobie odpowiedzialnej za eksploatację linii.

Terminy przeglądów wynikają z przeprowadzonych oględzin i oceny stanu technicz­nego linii. Przeglądy linii są wykonywane po wyłączeniu jej spod napięcia. Polegają one na wykonywaniu zabiegów diagnostycznych i konserwacyjnych, odtwarzających jej sprawność eksploatacyjną. Przegląd podstawowy może obejmować:

 • oględziny w pełnym zakresie,
 • badania i pomiary eksploatacyjne,
 • czyszczenie izolatorów,
 • konserwację konstrukcji i fundamentów,
 • naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów linii,
 • kontrolę i regulację zwisów,
 • inne czynności określone instrukcją eksploatacji.

Wyniki przeglądu linii należy odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej linii.

Zakwalifikowanie linii do remontu lub modernizacji na wniosek osoby odpowiedzial­nej za jej eksploatację następuje po dokonaniu pełnej oceny stanu technicznego linii.

Skomentuj