Zastosowanie LPG w wózkach jezdniowych – cz. 3

W trzeciej części artykułu omówimy procedurę wymiany butli, postepowanie w sytuacjach kryzysowych oraz postępowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Procedura wymiany butli w wózku jezdniowym

Zagrożenia, jakie będą najczęściej towarzyszyły wymianie butli, to wybuch lub pożar spowodowane nieszczelnością układu zasilania.

Dlatego podczas wymiany butli należy pamiętać, że:

― w czasie wymiany butli należy zachować szczególną ostrożność,

― wymiany butli mogą dokonywać wyłącznie osoby do tego uprawnione,

― butle należy wymieniać poza halą – na wolnym powietrzu.

Instrukcja postępowania:

 1. Ustawić wózek w miejscu przeznaczonym do wymiany butli.
 2. Zabezpieczyć wózek przed przemieszczaniem poprzez zaciągnięcie hamulca ręcznego.
 3. Zakręcić zawór butli z gazem, pozwalając wypalić się pozostałościom gazu w instalacji.
  Wypalanie powinno trwać aż do momentu samoczynnego zgaśnięcia wózka.
 4. Wyłączyć zapłon.
 5. Odkręcić śrubę mocującą przewód gazowy korzystając z klucza antystatycznego.
  Uwaga! Lewy gwint.
 6. Wymienić butlę odpinając ją z mocującego uchwytu.
 7. Zdjąć z pełnej butli zabezpieczenia producenta (plastikowa plomba oraz korek) sprawdzając jednocześnie stan gumowej uszczelki zaworu.
 8. Sprawdzić ogólny stan techniczny zbiornika, zaworów oraz legalizację butli (prawidłowe oznaczenie i ważny termin badania technicznego).
  Nie wolno używać butli z uszkodzonym zaworem, gwintem, wgniecionych lub wybrzuszonych!
 9. Założyć pełną butlę zwracając uwagę na jej prawidłowe usytuowanie (Góra/Dół) w uchwycie mocującym.
  Uwaga! Ma to znaczenie dla prawidłowego poboru fazy płynnej LPG zasilającej wózek.
 10. Przykręcić końcówkę przewodu doprowadzającego gaz do instalacji korzystając z klucza antystatycznego.
  Uwaga! Lewy gwint.
 11. Odkręcić zawór butli i sprawdzić szczelność połączenia korzystając z wody mydlanej.
  W przypadku stwierdzenia nieszczelności w połączeniu instalacji gazowej wózka natychmiast zakręcić zawór butli.

 Czynności zabronione w czasie wymiany butli:

 • Zabrania się rzucania butlami, ich przetaczania, przewracania, uderzania o nie przedmiotami.
 • Zabrania się użytkowania butli niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Zabrania się używania otwartego płomienia lub palenia tytoniu w czasie wymiany butli.
 • Zabrania się dokonywania jakichkolwiek prób demontażu elementów butli lub podejmowania czynności naprawczych.

PAMIĘTAJ – butla nigdy nie jest opróżniona w 100%

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Zanim przystąpisz do jakichkolwiek działań PAMIĘTAJ, że gaz płynny LPG:

 • należy do gatunku skrajnie łatwopalnych,
 • w kontakcie z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe,
 • jest cięższy od powietrza i gromadzi się przy powierzchni ziemi, wypełniając każde zagłębienie terenu oraz w dolnych partiach pomieszczeń,
 • niebezpiecznie (silnie) reaguje z utleniaczami (czysty tlen, kwas siarkowy, nadmanganian potasu itp.),
 • magazynowany w zbiornikach narażonych na działanie ognia lub wysokiej temperatury może eksplodować,
 • zmniejsza ilość tlenu w powietrzu działając dusząco na organizm ludzki,
 • może powodować poważne odmrożenia.

Postępowanie na wypadek zaistnienia pożaru

 1. Zawiadomić otoczenie o zagrożeniu pożarowym.
 2. Wezwać Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP.
 3. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby, niebiorące udziału w likwidowaniu zagrożenia.
 4. Zarządzić ewakuację (jeżeli zachodzi taka konieczność).
 5. Do czasu przybycia JRG PSP podjąć próbę ugaszenia pożaru – JEŻELI JEST TO MOŻLIWE.

W przypadku małego pożaru:

Jeżeli do pożaru doszło na terenie otwartym, wówczas należy pozwolić wypalić się zawartości butli, kontrolując sytuację z bezpiecznej odległości i chłodząc sąsiadujące zbiorniki wodą.

Płonącego zbiornika NIE POLEWAĆ wodą w celu schłodzenia!

Wynika to z faktu, że rozprężający się gaz w naturalny sposób powoduje obniżenie temperatury zbiornika (szerzej patrz punkt 8.2.5. – ciepło parowania) – polewanie płonącego zbiornika wodą spowoduje wzrost temperatury w jego wnętrzu, a tym samym może przyczynić się do eksplozji wskutek wzrostu ciśnienia wewnętrznego.

W pomieszczeniu zamkniętym gasić przy użyciu gaśnicy proszkowej lub śniegowej.

W przypadku dużego pożaru:

Zarządzić ewakuację wszystkich osób poza obszar zagrożenia.

Gasić po odcięciu dopływu gazu rozproszonymi prądami wody.

Zbiorniki (butle) narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości (zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz nich). Jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia.

Postępowanie na wypadek niekontrolowanego uwolnienia do atmosfery

UWAGA!

ZAGROŻENIE WYBUCHEM

 1. Zawiadomić otoczenie o zagrożeniu atmosferą wybuchową.
 2. Wezwać Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP.
 3. Bezwzględnie usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia tytoniu, używać narzędzi nieiskrzących).
 4. W przypadku magazynów zlokalizowanych w budynkach wentylować lub przewietrzyć pomieszczenia, gdzie doszło do wycieku. Butlę z uwalniającym się gazem wynieść z pomieszczenia na powietrze.
 5. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się gazem – możliwość uduszenia lub odmrożeń.
 6. Uwalniający się gaz rozcieńczać rozproszonymi prądami wody.
 7. Jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ gazu, uszczelnić zbiornik) stosując odpowiednie środki ochrony indywidualnej (przyłbica lub okulary ochronne w szczelnej obudowie, rękawice ochronne izolujące, odzież antystatyczna).
 8. Zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne i nie dopuścić do przedostania się produktu.

Małe ilości gazu na terenie otwartym pozostawić do odparowania.

Postępowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy

W przypadku zatrucia inhalacyjnego (poprzez drogi oddechowe):

Może wystąpić uczucie zmęczenia, ból i zawroty głowy, zaburzenia orientacji, duszność, przyspieszenie oddechu, czynności serca, utrata przytomności, drgawki, zatrzymanie akcji serca.

Postępowanie w przypadku, kiedy poszkodowany jest przytomny

 1. Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia.
 2. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji.
 3. Chronić przed utratą ciepła.
 4. Podawać tlen do oddychania.
 5. Wezwać lekarza.

Postępowanie w przypadku, kiedy poszkodowany jest nieprzytomny

 1. Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia.
 2. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce.
 3. Jeżeli zatruty oddycha, podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczny oddech metodą usta-usta albo za pomocą aparatu typu AMBU z podawaniem tlenu.
 4. Wezwać lekarza.

W przypadku skażenia oczu:

Dłuższe przebywanie w atmosferze skażonej oparami gazu może spowodować podrażnienie oczu.

 1. Skażone skroplonym gazem oczy natychmiast płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut.
 2. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

W przypadku skażenia skóry:

Występuje zaczerwienienie skóry oraz odmrożenia.

 1. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 2. Skażoną skórę płukać dokładnie letnią wodą.
 3. W przypadku wystąpienia zmian odmrożeniowych nałożyć jałowy opatrunek.

Zapewnić pomoc lekarską.

Część pierwsza artykułu

Część druga artykułu

Skomentuj