Zatrudnienie równoległe a wymiar urlopu wypoczynkowego

Zatrudnienie równoległe a wymiar urlopu wypoczynkowego

Nierzadko zdarza się, że dana osoba jednocześnie pozostaje w dwóch, a czasem nawet więcej niż dwóch stosunkach pracy z różnymi pracodawcami. Jak ustalić w takim przypadku wymiar urlopu wypoczynkowego?

W pracy i na urlopie

Konsekwencją odrębności jednocześnie trwających stosunków pracy i przysługujących w ich ramach urlopów wypoczynkowych jest fakt, iż okresy jego wykorzystywania u poszczególnych pracodawców nie muszą przypadać w tym samym czasie5.

Jednak w literaturze tematu prezentowany jest również pogląd, zgodnie z którym w przypadku korzystania z urlopu wypoczynkowego w ramach jednoczesnych stosunków pracy należy kierować się założeniem, że urlop ten służy zapewnieniu pracownikowi odpoczynku od pracy. Cel ten może być w pełni zrealizowany w sytuacji zaprzestania świadczenia pracy na czas korzystania z urlopu u wszystkich pracodawców jednocześnie zatrudniających danego pracownika. Aby cel ten zrealizować, pracownik pozostający w zatrudnieniu jednocześnie u dwóch lub więcej pracodawców powinien zawnioskować o udzielenie urlopu w tym samym okresie u wszystkich zatrudniających go pracodawców, a ci ostatni wniosek pracownika powinni zaakceptować6.

Z całym naciskiem należy jednak stwierdzić, że przedstawiony powyżej pogląd nie znajduje bezpośredniego oparcia w aktualnym stanie prawnym. Żaden bowiem przepis nie zobowiązuje równocześnie zatrudniających danego pracownika pracodawców do współdziałania w zakresie udzielania mu urlopu wypoczynkowego w tym samym czasie. Brak jest również regulacji, która dawałaby pracownikowi możliwość wymuszenia na jednocześnie zatrudniających go pracodawcach udzielenia urlopu wypoczynkowego w tym samym okresie. Pracownik może oczywiście czynić starania, aby jego urlop wypoczynkowy u każdego z zatrudniających go pracodawców przypadał w tym samym czasie. Nie ma jednak gwarancji, że tak się ostatecznie stanie. Ostateczna bowiem decyzja w tym zakresie należała będzie do jednocześnie zatrudniających go pracodawców, którym w przypadku odrzucenia propozycji pracownika nie sposób postawić zarzutu naruszenia uprawnień urlopowych w kontekście art. 282 § 1 pkt 2 k.p.  

W konsekwencji nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego tylko u jednego z zatrudniających go pracodawców, pracując nadal u drugiego (pozostałych) z nich.

Por. uchwałę SN z 27.01.1977 r., V PZP 5/76, OSNCP 1977/4/63; uchwalę SN z 6.02.1979 r., V PZP 5/78, OSNCP 1979/6/109; uchwałę SN z 30.11.1988 r., III PZP 33/88, OSNCP 1989/78/108.

2 Por. m.in. R. Lisicki, Konsultacje i wyjaśnienia, PiZS nr 5/2009, s. 42.

3 Por. m.in. J. Iwulski, Komentarz do art. 1541 KP, [w:] J. Iwulski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wersja elektroniczna – LEX.

4 B. Lenart, Kodeks pracy, [w:] B. Lenart (red.), Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy. Wyjaśnienia. Porady. Orzecznictwo, Warszawa 2014, wersja elektroniczna – Legalis.

Por. m.in. M. Nowak, Kilka uwag na temat charakteru prawnego i funkcji urlopu wypoczynkowego w świetle zmieniających się przepisów kodeksu pracy, [w:] Z. Góral, M.A. Mielczarek (red.), 40 lat Kodeksu pracy, Warszawa 2015, s. 279.

6 Por. W. Dyląg, M. Bosak (red.), Prawo do odpoczynku jako przejaw funkcji ochronnej prawa pracy, [w:] Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności,  Warszawa 2014, s. 35.

dr Piotr Wąż

doktor nauk prawnych, specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prawa spółek i prawa koncernowego

Artykuł z miesięcznika ATEST – Ochrona Pracy nr 4/2019

www.atest.com.pl

Skomentuj