„Zimowe” obowiązki właściciela lub zarządcy budynku

„Zimowe” obowiązki właściciela lub zarządcy budynku

Zimowa aura powoli daje się nam we znaki. Zimą właściciel nieruchomości musi zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników obiektu. Jakie dokładanie obowiązki ma właściciel lub zarządca obiektu w okresie zimowym?

Właściciel lub zarządca budynku jest przede wszystkim zobowiązany do odśnieżania chodników znajdujących się na podlegającym mu terenie. Wynika to z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.).

Obowiązek odśnieżania związany jest z uprzątnięciem błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Istnieje wyjątek od tego przepisu, a mianowicie właściciel lub zarządca posesji nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Odśnieżanie i wszelkie inne obowiązki w okresie zimowym nałożone na właściciela lub zarządcę budynku wynikają także z przepisów ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.). Zgodnie z zapisami tej ustawy właściciel lub zarządca obiektu jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, takich jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne lub inne zjawiska, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub zagrożenie dla środowiska.

Należy mieć też na uwadze, że przepisy ustawy wprowadzają obowiązek dokonywania kontroli „bezpieczeństwa użytkowania obiektu” każdorazowo w przypadku wystąpienia ww. czynników zewnętrznych. Z zapisów tych wynika, że każdy budynek powinien przed zimą przejść ocenę stanu technicznego.

Przepisy regulują także kwestie tego, czym możemy posypywać i polewać chodniki w celu pozbycia się warstwy lodu. Szczegółowy wykaz środków chemicznych oraz sposoby ich stosowania zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. poz. 1960).

Zatem usuwanie lodu i śniegu z chodników otaczających nieruchomość oprócz względów praktycznych – umożliwienie swobodnego przemieszczania się mieszkańców i użytkowników obiektu – jest także wymogiem regulowanym ustawowo. Jeżeli zarządca, bądź właściciel nie zadba o oczyszczenie chodnika, powinien liczyć się z konsekwencjami. Zgodnie z art. 117 Kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Komentarze (1)

Wymogi dla wózków widłowych

Timon23 - 9 grudnia 2017 10:40

Dzień dobry, Drodzy Państwo,mam pytanie odnośnie wymogów dla poruszania się wózków widłowych podnośnikowych przy wykopach budowlanych?. Czy jakieś normy prawne regulują takie prace typowo dla wózków widłowych?. Czy wózek widłowy należy traktować pod wymogi np. koparek lub innego sprzętu budowlanego?. Proszę o odpowiedź Pozdrawiam.

Skomentuj