Zlekceważone azbestowe zagrożenie

Firma usuwająca azbest z elewacji bloku mieszkalnego nie stosowała określonych przepisami wymogów bezpieczeństwa narażając na niebezpieczeństwo pracowników i okolicznych mieszkańców.

Inspektor OIP w Katowicach przeprowadził w Sosnowcu kontrolę firmy prowadzącej prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z elewacji budynku wielorodzinnego.

Pracownicy demontowali płyty azbestowe na wysokości 6 piętra, czynności z tym związane wykonywali z rusztowania elewacyjnego ustawionego przy ścianie budynku. Po zdemontowaniu płyt zawierających azbest pracownicy wkładali je do kosza, którym odbywał się transport na poziom otaczającego terenu. Następnie płyty wyjmowano z kosza transportowego, po ich przełożeniu do taczki transportowano do kontenera. Wyjmowanie płyt z kosza oraz przełożenie do taczki wykonywały dwie osoby, które nie stosowały ubrań ochronnych oraz półmasek ochronnych.

Prowadzone czynności kontrolne wykazały, że teren prowadzonych prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie został oznakowany tablicami ostrzegającymi o zagrożeniu azbestem. Ponadto ustalono, że płyty cementowo-azbestowe były usuwane ze ściany w całości, a następnie w celu ich umieszczenia w koszu były łamane w połowie. Tymczasem instrukcja bezpiecznego demontażu płyt azbestowych nie przewidywała możliwości łamania płyt azbestowych. Stwierdzono, że zapewniono dostęp do wody bieżącej w celu utrzymywania wyrobów w stanie mokrym. Woda była dostępna z sieci wodociągowej budynku, a na poziom rusztowania była dostarczana wężem. Płyty były namaczane wodą poprzez ich zroszenie. Jednak z uwagi na panujące wysokie temperatury powietrza woda z płyt szybko odparowywała.

W trakcie kontroli ustalono, że kontener, w którym składowano zdemontowane płyty elewacyjne zawierające azbest, nie został oznakowany znakami informacyjnymi świadczącymi o przechowywanych w nim odpadach zawierających substancje niebezpieczne. Kontrola wykazała również, że pracodawca zatrudnił większą liczbę osób przy usuwaniu azbestu niż deklarował w zgłoszeniu przesłanym do PIP.

Kosz, w którym transportowano płyty był podwieszony na rusztowaniu i połączony z wciągarką, która była obsługiwana przez pracownika nieposiadającego uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi tego urządzenia. Ponadto, na gruncie nie wyłożono folii zabezpieczającej grunt przed resztkami płyt zawierających azbest.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektor pracy wydał środki prawne, a wobec osoby kierującej pracownikami zastosował postępowanie mandatowe. Ponadto, z uwagi na fakt, że w wyniku poprzedniej kontroli inspektor pracy również stwierdził szereg nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa skierowano wniosek do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie społeczne.

Źródło: www.pip.gov.pl

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zabezpieczania, usuwania i użytkowania wyrobów zawierających azbest znajdziesz w Asystent BHP Prezentacje oraz na https://prezentacje.tarbonus.pl/

Skomentuj