Zmiana czasu pracy osób niepełnosprawnych

W dniu 16 lipca 2014 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W dniu 10 czerwca 2014 r. senat jednogłośnie poparł ustawę przywracającą regułę, że osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Od 1 stycznia 2012 r. obowiązywała ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr 226 poz. 1475).

Na mocy jej postanowień skrócony czas pracy przysługiwał pracownikom, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wydał w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

W innym przypadku czas pracy wynosił pełne 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 czerwca 2013 r. zakwestionował przepis uzależniający stosowanie skróconego wymiaru czasu pracy od uzyskania zaświadczenia od lekarza. Orzekł, że uzależnienie stosowania skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał wskazał, że przepis ten jest sprzeczny z konstytucją m.in. dlatego, że nie przewiduje żadnej procedury odwoławczej w razie odmowy wystawienia zaświadczenia o konieczności zastosowania skróconej normy czasu pracy. Ustawa realizuje ten wyrok i przywraca stan sprzed 2012 r., kiedy to siedmiogodzinny czas pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązywał z mocy prawa, bez wymogu uzyskiwania zaświadczeń lekarskich.

 W dniu 1 lipca 2014 r. w Dzienniki Ustaw pod pozycją 877 została opublikowana ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, stanowiąca wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. Nowelizacja ta wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, a więc 16 lipca 2014 r.

Skomentuj