Zmiana przepisów dotycząca wózków jezdniowych

Zmiana przepisów dotycząca wózków jezdniowych

Dziś tj. 15.10.2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. (Dz. U. poz. 1948) wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47 z późn.zm.).

Celem wydania nowelizacji jest rozwiązanie niejasności przepisów w obszarze wymagań, jakie powinny spełniać operatorzy do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie zmieniające?

  1. Zmianie ulega § 4 ust. 1 i 2. (zmiany omówione w tabelce poniżej). Według wnioskodawców dotychczasowy zapis przepisów budził niejasność w obszarze wymagań, jakie powinni spełniać operatorzy do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zmieniony zapis wskazywał na ograniczony zakres uprawnień będących podstawą dopuszczenia do pracy wózkiem jezdniowych podnośnikowym, nie uwzględniając osób, które zdobyły uprawnienia bezterminowe na taki rodzaj wózka.

Stare brzmienie (przed wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego)

Nowe brzemiennie (po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego)

§ 4. 1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

 

 

 

 

 

2. Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust. 1, dopuszcza się osobę, która:

1) ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub

2) posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub

3) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada:

1) zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych lub

2) uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych lub książkę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podnośnikowych.

2. Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust. 1, dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i:

1) posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego do rodzaju wózka jezdniowego szkolenia, potwierdzającego nabyte umiejętności, w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone:

a) przez Urząd Dozoru Technicznego lub

b) do dnia 1 stycznia 2011 r. przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, lub

2) posiada dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub

 3) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.

Komentarze (1)

Zmiana przepisów

Marian - 5 marca 2020 13:10

To prawda, od 1 czerwca 2019 roku uprawnienia zezwalające na obsługę wózków widłowych nie są już ważne bezterminowo... Wszystko przez ustawę o Dozorze Technicznym, przez którą została wprowadzona ich terminowa ważność. Ja właśnie wybieram się na kurs tutaj: https://alerta.pl/katalog/szczegoly/kurs-na-wozki-widlowe-wozki-jezdniowe/ Mam nadzieję, że bez problemów uda mi się zdać egzamin. Bardzo przydatny wpis, pozdrawiam.

Skomentuj