Zmiana przepisów dotycząca wózków jezdniowych

Dziś tj. 15.10.2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. (Dz. U. poz. 1948) wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47 z późn.zm.).

Celem wydania nowelizacji jest rozwiązanie niejasności przepisów w obszarze wymagań, jakie powinny spełniać operatorzy do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie zmieniające?

  1. Zmianie ulega § 4 ust. 1 i 2. (zmiany omówione w tabelce poniżej). Według wnioskodawców dotychczasowy zapis przepisów budził niejasność w obszarze wymagań, jakie powinni spełniać operatorzy do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zmieniony zapis wskazywał na ograniczony zakres uprawnień będących podstawą dopuszczenia do pracy wózkiem jezdniowych podnośnikowym, nie uwzględniając osób, które zdobyły uprawnienia bezterminowe na taki rodzaj wózka.

Stare brzmienie (przed wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego)

Nowe brzemiennie (po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego)

§ 4. 1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

2. Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust. 1, dopuszcza się osobę, która:

1) ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub

2) posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub

3) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada:

1) zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych lub

2) uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych lub książkę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podnośnikowych.

2. Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust. 1, dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i:

1) posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego do rodzaju wózka jezdniowego szkolenia, potwierdzającego nabyte umiejętności, w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone:

a) przez Urząd Dozoru Technicznego lub

b) do dnia 1 stycznia 2011 r. przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, lub

2) posiada dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub

 3) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.

  1. Zmianie ulega także § 18.  Z uwagi na dużą liczbę osób obsługujących wózki jezdniowe z mechanicznym napędem podnoszenia (do końca 2018 r. zarejestrowano w UDT ok. 194 000 takich wózków) i konieczność uzyskania przez pracowników zaświadczenia kwalifikacyjnego, zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. poz. 1008), dla ułatwienia zaplanowania przez pracodawców i pracowników czasu przystąpienia do wymaganego egzaminu oraz mając na uwadze, że możliwości Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie egzaminowania są ograniczone, wydłużono terminy ważności imiennych zezwoleń.

Imienne zezwolenia

Stare brzmienie (przed wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego)

Nowe brzemiennie (po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego)

  1. Wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
  1. Wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;
  1. Wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.;
  1. Wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.;
  1. Wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
  1. Wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Zmiany, które zaszły w przepisach rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym obowiązują od 15 października 2019 r.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 1948).

Skomentuj