Zmiana rozporządzenia – promieniowanie optyczne

Zmiana rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne!

W dzienniku ustaw pozycja 787 z dnia 11 lipca 2012 ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.

Czego dotyczą zmiany?

Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 38, z późn. zm.).
Zakres projektowanych zmian obejmuje:
1. Nadano nowe brzmienie § 3 w którym za źródła promieniowania nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia uznano dodatkowo lampy lub systemy lampowe zaklasyfikowane do grupy wolnej od ryzyka, zgodnie z Polską Normą PN EN 6247 z 2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.
2. Nadano nowe brzmienie załącznikowi do rozporządzenia.

W uzasadnieniu do projektu czytamy:
„W 2010 r. wprowadzono Polskie Normy PN EN 14255-1/-2 Pomiar i ocena ekspozycji osób na niespójne promieniowanie optyczne Część 1: Promieniowanie nadfioletowe emitowane przez źródła sztuczne na stanowisku pracy oraz Część 2: Promieniowanie widzialne i podczerwone emitowane przez źródła sztuczne na stanowisku pracy. Spowodowało to wycofanie Polskiej Normy PN-T-05687, a można się spodziewać również wycofania Polskiej Normy PN-T-06589, w których to normach (przywołanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r.) podane były wartości względnych skuteczności widmowych wywoływania uszkodzeń narządów B(λ), R(λ) oraz S(λ).Wprowadzone normy nie zawierają wartości tych współczynników, dlatego istnieje konieczność bezpośredniego ich umieszczenia w załączniku do rozporządzenia (w tabelach 2 i 3).”

Skomentuj