Zmiana rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych

Zmiana rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 czerwca br. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych. Zmiany weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.

Wskutek dokonanych zmian w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869) – dalej r.c.z. rozszerzony został katalog organów, którym należy zgłosić podejrzenie choroby zawodowej. Przez „właściwego powiatowego inspektora sanitarnego” rozumie się:

- właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,

- właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego,

- właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,

- właściwego państwowego inspektora sanitarnego,

o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212 z późn. zm.), właściwego komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej albo właściwego inspektora wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.

Właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej I stopnia.

W znowelizowanym spisie jednostek orzeczniczych I stopnia w miejsce § 5 ust. 2 pkt 4 r.c.z. wymienia podmioty lecznicze, w których nastąpiła hospitalizacja – w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby. Inne jest także ujęcie jednostek orzeczniczych II stopnia. W myśl nowego brzmienia § 5 ust. 3 r.c.z. są nimi instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy.

Skomentuj