Zmiana treści umowy o pracę

Zmiana treści umowy o pracę

W przypadku, gdy pracodawca chce na stałe zmienić warunki umowy o pracę może to zrobić za porozumieniem stron lub wypowiedzieć warunki pracy i płacy tzw. wypowiedzenie zmieniające.

Pracodawca np. w sytuacji trudności finansowych może obniżyć zatrudnionym wynagrodzenie za pracę, w takich przypadkach ma dwie możliwości: albo zawiera porozumienie z pracownikiem albo przedstawia wypowiedzenie zmieniające. Taka zmiana warunków pracy wymaga formy pisemnej.

Pracodawca może także „oddelegować pracownika do innej pracy” jeżeli nowe zasady zatrudnienia miałyby sprowadzać się do czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy.

Wypowiedzenie zmieniające jest jednostronnym oświadczeniem pracodawcy, w którym proponuje on zmianę warunków zatrudnienia wynikających z umowy o pracę. Może ono dotyczyć zarówno zmian na korzyść, jak i niekorzyść pracownika.

Niestety często wypowiedzenie zmieniające dotyczy takich zmian jak: zmniejszenie wynagrodzenia, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu, czy zmiana miejsca wykonywania pracy.

W istocie wypowiedzenie zmieniające oznacza, że pracownik albo godzi się na nowe warunki pracy, albo po upływie okresu wypowiedzenia jego umowa o pracę rozwiązuje się.

Ważne!

Nowe warunki zatrudniania nie wchodzą w życie z chwilą wręczenia pisma – wypowiedzenia zmieniającego, lecz dopiero po upływie okresu wypowiedzenia.

Od momentu wręczenia pracownikowi na piśmie zaproponowanych zmian, zaczyna biec okres wypowiedzenia, który określa się na zasadach ogólnych. Ma to znaczenie o tyle, że pracownik który nie zgadza się na nowe warunki, może odmówić ich przyjęcia tylko do upływu połowy okresu wypowiedzenia.

W piśmie wypowiadającym warunki pracy lub płacy – pracodawca powinien pouczyć pracownika o skutkach niezgłoszenia sprzeciwu w terminie.

Jeżeli pracownik przyjmuje nowe warunki pracy, to nie ma obowiązku składania żadnych oświadczeń – jego milczenie traktowane jest jako zgoda.

W przypadkach, gdy zmianie ulegają warunki zatrudnienia wynikające z umowy na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek podać przyczynę dokonywanego wypowiedzenia. Jeśli u pracodawcy działają związki zawodowe, a pracownik należy do jednego z nich lub zgłosił się do nich o objęcie ochroną, to wypowiedzenia musi być skonsultowane z nimi. Opinia związku nie ma jednak charakteru wiążącego dla pracodawcy, ma ona wydźwięk doradczy.

Natomiast w przypadkach terminowych umów o pracę pracodawca nie ma obowiązku wskazywania przyczyny wypowiedzenia zmieniającego. Nie ma również obowiązku konsultacji ze związkami zawodowymi.

Ważne!

Pracodawca nie może zastosować wypowiedzenia zmieniającego w odniesieniu do pracowników, którzy podlegają ochronie przed zwolnieniem z pracy, np.: kobiety w ciąży, osoby przebywające na urlopie wypoczynkowym.

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia warunków pracy i płacy, które wynikają z umowy o pracę.

Jeżeli pracownik nie zgadza się z treścią wypowiedzenia zmieniającego, to ma prawo do:

  • odmowy przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy i odwołać się do sądu pracy,
  • odmówić przyjęcia nowych warunków płacy lub pracy i nie odwoływać się do sądu pracy,
  • przyjąć nowe warunki pracy lub płacy i odwołać się do sądu pracy.

Skomentuj