Zmiana ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Informacja w sprawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza zmiany związane z organizacją imprez masowych, w tym imprez sportowych oraz zakresem odpowiedzialności za naruszenie prawa. Ustawa zawiera także regulację wykonującą wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu stanowiącego podstawę prawną wydawania poleceń uczestnikom imprezy masowej (wyrok TK z dnia 20 maja 2014 r. sygn. K 17/13) Zmiany dotyczące organizacji imprez masowych obejmują m.in. ograniczenie do trzech najwyższych ligowych klas rozgrywek obowiązku posiadania elektronicznych systemów identyfikacyjnych, umocowanie bezpośrednio w ustawie działania istniejących obecnie na poziomie wojewódzkim zespołów do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, wskazanie że regulamin obiektu opracowuje podmiot nim zarządzający, a także ograniczenie zakresu przetwarzanych danych uczestnika meczu piłki nożnej. Zgodnie z ustawą osobie ukaranej zakazem klubowym służy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do podmiotu, który zastosował zakaz klubowy. Od orzeczenia o zastosowaniu zakazu klubowego osobie nim ukaranej służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zniesiona zostaje możliwość ukarania za czyn polegający na nieznacznym ograniczeniu możliwości rozpoznania wizerunku. Ustawa przewiduje także odpowiedzialność karną za czynną napaść na członka służby porządkowej lub informacyjnej podczas imprezy masowej oraz rozszerza zakres stosowania podstaw orzeczenia zakazu wstępu na imprezę masową (obligatoryjnego w przypadku imprez sportowych).
Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.prezydent.pl

Skomentuj