Zmiana ustawy o materiałach wybuchowych

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalił ustawę o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia prawa Unii Europejskiej:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (zwaną dalej „dyrektywą 2014/28/UE”),

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (zwaną dalej „dyrektywą 2013/29/UE”),

3) dyrektywę wykonawczą Komisji 2014/58/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającą, zgodnie z dyrektywą 2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, system identyfikowalności wyrobów pirotechnicznych (zwaną dalej „dyrektywą 2014/58/UE”).

Celem powyższych dyrektyw jest dalsze zharmonizowanie ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej m. in. w zakresie wymagań bezpieczeństwa podczas użytkowania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i wyrobów pirotechnicznych oraz w zakresie niezbędnych informacji dla użytkowników tych materiałów (wyrobów) dotyczących zasad bezpieczeństwa.

Wprowadzane zmiany obejmują następujące obszary:

1) obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (w tym wyrobów pirotechnicznych) związane z zapewnieniem zgodności tych materiałów (wyrobów) z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa, jak również informowaniem użytkowników o warunkach bezpiecznego użytkowania tych materiałów (wyrobów),

2) obowiązki jednostek notyfikowanych związane oznaczaniem wyrobów pirotechnicznych za pomocą numerów rejestracyjnych oraz prowadzeniem rejestru nadanych numerów rejestracyjnych,

3) zasady przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,

4) nadzór rynku materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (nadzór Państwowej Inspekcji Pracy i Wyższego Urzędu Górniczego),

5) sankcje dla podmiotów gospodarczych działających w obszarze materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego za nierespektowanie wymagań ustawy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2016 r.

Źródło: www.prezydent.pl

Skomentuj