Zmiana ustawy o substancjach chem. i ich mieszaninach

Informacja w sprawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Ustawa ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej przez wprowadzenie nowego sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie.

Ustaw poszerza katalog zadań Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o uprawnienie do wydania zakazów wprowadzania do obrotu substancji w jej postaci własnej lub jako składnika mieszaniny do czasu sporządzenia raportu bezpieczeństwa chemicznego; upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwego oddziaływania substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i środowisko oraz wiedzy na temat zapobiegania takim oddziaływaniom; coroczne przekazywanie Komisji Europejskiej i OECD nie później niż do dnia 31 marca następnego roku, informacji za poprzedni rok w zakresie funkcjonowania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Informacje o wytworzeniu albo sprowadzeniu na terytorium kraju mieszaniny niebezpiecznej lub stwarzającej zagrożenie będą przekazywane Inspektorowi wyłącznie na drodze elektronicznej.

Znowelizowane przepisy uprawniają Inspektora do wydania decyzji o niespełnianiu zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w odniesieniu do badania lub badań wykonywanych w certyfikowanej jednostce badawczej w przypadku stwierdzenia, że zostały one wykonane niezgodnie z tymi zasadami.

Przedmiotowa nowelizacja reguluję zasadę nieujawniania informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa uzyskanych w ramach kontroli i weryfikacji.

Ponadto ustawa wprowadza szereg przepisów przewidujących sankcje karne za nieprzestrzeganie rozporządzeń unijnych.

Przedmiotowa ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, za wyjątkiem art. 1 pkt 9 i 15, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

Źródło: www.prezydent.pl

Skomentuj