Zmiana wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

1 kwietnia br. zmianie ulegną kwoty jednorazowych odszkodowań wypłacanych pracownikom bądź ich rodzinom z tytułu wypadków mających miejsce w zakładzie pracy. Nowe kwoty będą dotyczyć również pracowników, których dotknęła choroba zawodowa.

Każdemu ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi przy pracy bądź którego dotknęła choroba zawodowa przysługują różnego rodzaju świadczenia. Ubezpieczony oprócz zasiłku chorobowego, czy świadczenia rehabilitacyjnego może skorzystać również z jednorazowego odszkodowania.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej dotyczy:

  • ubezpieczonego, który doznał długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

lub

  • uprawnionego członka rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej spełniającego określone warunki.

Wniosek o odszkodowanie rozpatrywany jest przez organ rentowy odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna ZUS wyznaczona przez Prezesa ZUS.

Decyzja wydawana jest w ciągu 14 dni od dnia:

  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji,
  • uprawomocnienia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub otrzymania orzeczenia komisji lekarskiej.

Jeżeli ustalono prawo i wysokość odszkodowania, jego wypłata następuje do 30 dni od wydania decyzji.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jeżeli z powodu pogarszania się stanu zdrowia stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, spowodowany wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, będący podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych – jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o 20%  przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie.

Jeżeli w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia.  Przepis ten stosuje się również w stosunku do rencisty, któremu została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

Czego dotyczy Kwota do 31 marca 2021

Kwota od 1 kwietnia 2021 

 

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 984 zł

1033 zł

 

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych 984 zł 1033 zł
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 17 214 zł 18 086 zł
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty 17 214 zł 18 086 zł
jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 88 527 zł 93 014 zł
jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko 44 264 zł 46 507 zł
jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 18 086 zł (do 1 marca 2021 – 17 214 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

88 527 zł

 

 

93 014 zł
jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 18 086 zł (do 31 marca 2021 – 17 214 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko 88 527 zł 93 014 zł
jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

17 214 zł

 

 

18 086 zł
jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 18 086 zł (do 31 marca 2021 – 17 214 zł ) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego 44 264 zł 46 507 zł

Jeżeli wypadek nie miał skutku śmiertelnego, jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje gdy:

  • wyłączną jego przyczyną było umyślne naruszenie przepisów bhp lub powstał on w następstwie rażącego niedbalstwa

lub

  • poszkodowany był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Podstawa prawna:

  1. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 279)
  2. Obwieszczenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 217)
  3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205)

Źródło pomocnicze:

  1. zus.pl

Skomentuj