Zmiany dla pracowników tymczasowych

Zmiany dla pracowników tymczasowych

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązywać mają nowe regulacje w sprawie zatrudniania pracowników tymczasowych.

szkolenie

Dotychczasowe regulacje dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych, które określone są w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360), od 1 czerwca 2017 r. ulegną zmianie w związku z przyjętą przez Radę Ministrów ustawą o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.

W obecnych czasach firmy coraz częściej korzystają z pracowników tymczasowych. Ta forma pracy, zdaniem pracodawców jest bardziej elastyczna i mniej obciążająca finansowo. Skutkiem tego jest stale rosnąca liczba agencji pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników korzystających z ich usług. Jednocześnie częściej możemy napotkać informacje, że ta forma zatrudnienia jest coraz bardziej nadużywana oraz o naruszeniu praw pracowników tymczasowych.

Głównym celem projektowanych zmian jest przede wszystkim podniesienie standardów pracy tymczasowej, warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych i bezpieczeństwa prawnego pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji pracy tymczasowej, a także poprawa skuteczności kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcje Pracy.

Zakres zmian w pracy tymczasowej

1. Określenie maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy użytkownika niezależnie od tego czy jest on kierowany do pracy przez jedną czy kilka agencji

Agencja pracy tymczasowej będzie mogła skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Jednocześnie pracodawca użytkownik będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Takie limity czasowe będą obowiązywały zarówno na podstawie umów o pracę, jaki i umów cywilnoprawnych.

Regulacja ta ma zostać wprowadzona ze względu na częste obchodzenie limitów wykonywania pracy tymczasowej, w tym wyeliminowania obecnych praktyk na rynku pracy polegających na tworzeniu kolejnych agencji jedynie w celu kierowania tego samego pracownika tymczasowego przez różne agencje pracy tymczasowej, do tego samego pracodawcy użytkownika z ominięciem ograniczeń czasowych przewidzianych w ustawie.

Obecnie w praktyce stosowana jest zasada, że pracownik, który zmienia agencję zatrudnienia po upływie 18 miesięcy, w rezultacie zatrudniany jest przez kolejną agencję u tego samego pracodawcy. W związku z czym praca tymczasowa staję się fikcją. Czerwcowa nowelizacja ma zapobiec stosowaniu tych praktyk.

2. Wprowadzenie większej ochrony pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową, co oznaczać będzie stosowaniem do nich art. 177 § 3 Kodeksu pracy

W związku ze zmianami wprowadza się, przedłużenie do dnia porodu umowy, jeżeli do jej rozwiązania miałoby dojść po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Dzięki tej zmianie możliwe stanie się pobieranie po porodzie zasiłku macierzyńskiego przez pracownicę.

Celem takiego rozwiązania jest zrównanie sytuacji prawnej pracownic w ciąży zatrudnionych na podstawie umów na czas określony na podstawie przepisów Kodeksu pracy i pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową na podstawie przepisów ustawy.

3. Objęcie większą ochroną osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów prawa cywilnego

Ze względu na objęcie pracy tymczasowej wykonywanej na podstawie umowy prawa cywilnego limitami czasowymi, proponuje się zobowiązać agencję pracy tymczasowej do tego, aby w dniu zakończenia wykonywania pracy tymczasowej na podstawie takiej umowy wydawała osobie wykonującej taką pracę zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego na rzecz danego pracodawcy użytkownika, a jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie takiego zaświadczenia w tym terminie nie byłoby możliwe, powinno być ono w terminie kolejnych 7 dni przesłane lub doręczone osobie, która wykonywała pracę tymczasową lub osobie przez nią upoważnioną.

Skomentuj