Zmiany istniejącego stosunku pracy

Zmiany istniejącego stosunku pracy

Można wyróżnić dwa sposoby zmiany warunków pracy i płacy określonych w umowie o pracę:na mocy porozumienia stron oraz na podstawie wypowiedzenia tzw. zmieniającego.

Wypowiedzenie zmieniające (przysługujące jedynie pracodawcy) musi być dokonane na piśmie, z pouczeniem o prawie wniesienia odwołania do sądu pracy, oraz dodatkowym pouczeniem, że w przypadku niezłożenia do połowy okresu wypowiedzenia oświadczenia o odmowie przyjęcia warunków wypowiedzenia uważa się, że pracownik wyraził zgodę na te warunki. Nie można również zapomnieć o prawie pracodawcy przeniesienia pracownika na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym do innej pracy, bez wypowiadania warunków dotychczasowych, gdy:

√ istnieją uzasadnione potrzeby pracodawcy,

√ powierzona praca jest zgodna z kwalifikacjami pracownika.

Wynagrodzenie w tym okresie nie może być niższe niż przysługujące w dotychczasowej pracy.

UWAGA!

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Ochrona stosunku pracy

Obecne regulacje zawarte w Kodeksie pracy pozwalają wprawdzie swobodniej formować treść stosunku pracy, zawierają jednak również pewne mechanizmy ochronne. Możemy mówić o powszechnej ochronie pracowników, polegającej na obowiązku pisemnego zawiadomienia przez pracodawcę organizacji związkowej reprezentującej pracownika o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z podaniem przyczyny wypowiedzenia.

Jeżeli zakładowa organizacja związkowa stwierdzi, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może zgłosić umotywowane zastrzeżenie w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Zastrzeżenie to składa się do pracodawcy na piśmie. Po rozpatrzeniu tego stanowiska lub po bezskutecznym upływie terminu odpowiedzi pracodawca podejmuje samodzielnie decyzję w sprawie wypowiedzenia.

UWAGA! Niezastosowanie lub niewłaściwe zastosowanie trybu konsultacji może spowodować, że sąd pracy uzna bezskuteczność dokonanego wypowiedzenia lub nakaże przywrócenie pracownika do pracy, albo przyzna mu odpowiednie odszkodowanie.

Skomentuj