Zmiany w Kodeksie pracy w związku z RODO

Zmiany w Kodeksie pracy w związku z RODO

3 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę dotyczącą dostosowania polskiego porządku prawnego do RODO. Zmiany dotyczą także Kodeksu pracy.

3 kwietnia br. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Obecnie ustawa czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Ustawa wprowadza zmiany w niemal 170 aktach prawnych, w tym także w Kodeksie Pracy.

Omówienie zmian

Opisywana ustawa wprowadza zmiany w art. 221 Kodeksu Pracy.

Art. 221 § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

Obecny Kodeks pracy

Nowe przepisy w Kodeksie pracy

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 1. imię (imiona) i nazwisko;
 1. imiona rodziców;
 1. datę urodzenia;
 1. datę urodzenia;
 1. Dane kontaktowe wskazane przez taką osobę (np. numer telefonu, e-mail itp.);
 1. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 1. wykształcenie;
 1. wykształcenie;
 1. kwalifikacje zawodowe;
 1. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 1. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dalsze zmiany w tym artykule:

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

 1. adres zamieszkania;
 2. numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 4. wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 5. numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. (zmiana od 1 stycznia 2019 r.)

Skomentuj