Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bhp przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii przegotowało zmiany, które weszły w życie 18 września 2021 r.  Rozporządzenie dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego w obliczu problemów kadrowych w związku z trwającą pandemią.

Cel zmian

Obecnie prace gazoniebezpieczne powinny być wykonywane przez dwóch pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych oraz być nadzorowane przez pracowników posiadających kwalifikacje w zakresie dozoru. Zadaniem nowego rozporządzenia jest przystosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. poz. 6) do aktualnej sytuacji na rynku gazu w obliczu epidemii COVID-19, której następstwem są problemy kadrowe oraz brak przewidywalności co do liczby dostępnych pracowników w przedsiębiorstwach energetycznych, przez co trudne jest zapewnienie ciągłości wykonywania prac gazoniebezpiecznych. Nowe przepisy pozwalają wykonywanie tych prac, w przypadku zmniejszonej ilości dostępnych pracowników.  

Nowe przepisy

Przepisy rozporządzenia dotyczą operatorów systemu gazowego przesyłowego, dystrybucyjnego i magazynowania. Rozporządzenie wprowadza dwie regulacje, które obowiązują podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego oraz w okresie nie dłuższym niż 30 dni po ich odwołaniu. Nowe prawo dopuszcza wykonywanie prac gazoniebezpiecznych przez dwóch pracowników bez nadzoru, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z tych pracowników posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru.

Brzmienie nowych przepisów

W § 14 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

  • Po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

3a. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego oraz w okresie nie dłuższym niż 30 dni po odwołaniu tych stanów dopuszczalne jest wykonywanie prac gazoniebezpiecznych przez dwóch pracowników bez nadzoru, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że przynajmniej jeden z tych pracowników posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru.;

  • dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego oraz w okresie nie dłuższym niż 30 dni po odwołaniu tych stanów dopuszczalne jest wykonywanie prac gazoniebezpiecznych, o których mowa w ust. 4, bez nadzoru, o którym mowa w ust. 1.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego.

Źródło pomocnicze:

  1. Legislacja.gov.pl

Chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa technicznego energetyki gazowej, a szerzej gazownictwa, zachęcamy do zapoznania się z pozycją książkową: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

Opracowane przez redakcję portalu Asystent BHP

Skomentuj