Zmiany w rozporządzeniu w sprawie NDS i NDN

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie NDS i NDN

17 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie NDS i NDN.

17 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Wydanie nowelizacji rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wynikało z konieczności wdrożenia do prawa krajowego postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

  • nr 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, której termin transpozycji wyznaczono przed dniem 17 stycznia 2020 r.;
  • nr 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, której termin transpozycji wyznaczono przed dniem 21 lutego 2021 r.;
  • nr 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, której termin transpozycji wyznaczono przed dniem 11 lipca 2021 r.

Wiążące wartości dopuszczalne określone w powyższych dyrektywach stanowią minimalne wymagania w celu ochrony pracowników na poziomie Unii Europejskiej. W rozporządzeniu zmieniającym nie ustanawia się bardziej rygorystycznych wartości dopuszczalnych niż wynikające z ww. dyrektyw. Możliwe natomiast są niższe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń niż określone w przepisach unijnych i wynika to z tego, że wcześniej obowiązujące w Polsce wartości były niższe niż w dyrektywach, a dyrektywa Rady 89/391/EWG (dyrektywa ramowa) z dnia 12 czerwca 1989 r. nie zezwala na zmniejszenie osiągniętego już stopnia ochrony w poszczególnych Państwach Członkowskich.

Skomentuj