Zmiany w rozporządzeniu w sprawie NDS i NDN

17 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie NDS i NDN.

17 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Wydanie nowelizacji rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wynikało z konieczności wdrożenia do prawa krajowego postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

 • nr 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, której termin transpozycji wyznaczono przed dniem 17 stycznia 2020 r.;
 • nr 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, której termin transpozycji wyznaczono przed dniem 21 lutego 2021 r.;
 • nr 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, której termin transpozycji wyznaczono przed dniem 11 lipca 2021 r.

Wiążące wartości dopuszczalne określone w powyższych dyrektywach stanowią minimalne wymagania w celu ochrony pracowników na poziomie Unii Europejskiej. W rozporządzeniu zmieniającym nie ustanawia się bardziej rygorystycznych wartości dopuszczalnych niż wynikające z ww. dyrektyw. Możliwe natomiast są niższe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń niż określone w przepisach unijnych i wynika to z tego, że wcześniej obowiązujące w Polsce wartości były niższe niż w dyrektywach, a dyrektywa Rady 89/391/EWG (dyrektywa ramowa) z dnia 12 czerwca 1989 r. nie zezwala na zmniejszenie osiągniętego już stopnia ochrony w poszczególnych Państwach Członkowskich.

Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie NDS i NDN?

Rozporządzenie zmieniające wprowadziło następujące zmiany:

 1. w § 2 rozporządzenia zmieniajacego wprowadzono okresy przejściowe dla:
  dichlorku etylenu (1,2-dichloroetanu), 2,2′-dichloro-4,4′-metylenodianiliny, pyłów drewna, związków chromu(VI), oraz kadmu – frakcji wdychalnej. 
 2. dodano 10 nowych substancji chemicznych z wartościami NDS.

Nowe substancje chemiczne wprowadzone do rozporządzenia to:
chinolina, cisplatyna, n-hydroksymocznik – frakcja wdychalna, bromian (V) potasu – frakcja wdychalna,
3,3’- dimetylobenzydyna i jej sole – frakcja wdychalna, fenoloftaleina, etopozyd – frakcja wdychalna, fluorouracyl – frakcja wdychalna, 2-nitroanizol i n-nitrozodimetyloamina.

 1. zmieniono dla 17 substancji chemicznych wartości NDS i dla niektórych z nich wartości NDSCh lub wprowadzono dodatkowe określenia zgodne z unijnymi dyrektywami. Substancjami tymi są m.in.:
 1. pyły drewna – wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) – frakcja wdychalna obniżono z 3 mg/m3 do wartości 2 mg/ m3;
 2. związki chromu (IV) – w przeliczeniu na Cr(VI) wartość NDS obniżono z 0,01 mg/m3 do 0,005 mg/m3;
 3. chloroeten (chlorek winylu) – wartości NDS obniżono z 5 mg/m3 do wartości 2,6 mg/m3;
 4. 1,2-epoksypropan – wartości NDS obniżono z 9 mg/m3 do wartości 2,4 mg/m3;
 5. 2-toliloamina (o-toluidyna) – wartości NDS obniżono z 3 mg/m3 do wartości 0,5 mg/m3;
 6. buta-1,3-dien – wartość NDS obniżono z 4,4 mg/m3 do wartości 2,2 mg/m3;
 7. 1,2-dichloroetan (dichlorek etylenu) – wartość NDS obniżono z 50 mg/m3 do wartości 8,2 mg/m3.

Regulacje zawarte w znowelizowanym rozporządzeniu skierowane są do pracodawców prowadzących działalność związaną z występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zmiany te pozwolą na podejmowanie odpowiednich działań przez pracodawców w celu ochrony życia i zdrowia pracowników poprzez umożliwienie pełniejszej oceny warunków pracy, w tym ocenę ryzyka zawodowego związanego z występowaniem w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia. To właśnie pracodawcy zobowiązani są do wykonywania pomiarów stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wymienionych w rozporządzeniu w ramach dotychczasowych obowiązków. Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia pracodawca jest obowiązany wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Zdaniem ministerstwa nowelizacja rozporządzenia powinna skutkować korzyściami dla pracodawców związanymi że zmniejszeniem absencji chorobowej wynikającej ze szkodliwych warunków pracy. Korzyści wynikające z ograniczenia absencji chorobowej tylko o 2 tygodnie w ciągu roku dla jednego pracownika mogą wynieść ok. 2500 zł (wg danych GUS o przeciętnym wynagrodzeniu  za I kwartał 2019 r.). Dodatkowo skutkować może obniżeniem wskaźnika częstości stwierdzonych chorób zawodowych, który ma wpływ na kształtowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dla poszczególnych grup działalności. Na podstawie tych wniosków można oczekiwać, że korzyści pracodawców z tytułu wprowadzenia nowelizacji rozporządzenia będą wyższe niż poniesione koszty na wykonanie pomiarów stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem 17 stycznia 2020 r. 

Link do całości treści rozporządzenia zmieniającego. 

Źródła pomocnicze:

 1. Strona Rządowego Centrum Legislacji – www.rcl.gov.pl

Skomentuj