Zmiany w świadectwie pracy

1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292, z późn. zm.).

Konieczność zmiany rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy wynika ze zmian w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 360, z późn. zm.) (zob. Zmiany dla pracowników tymczasowych).

Pracodawca po wygaśnięciu stosunku pracy wydaje osobie zatrudnionej świadectwo pracy. Dotychczas pracodawca zgodnie z przepisami Kodeksu pracy miał obowiązek w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy. Zmiany od 1 czerwca 2017 r. mają dotyczyć przede wszystkim terminów na wydanie świadectw, obowiązku sprostowania świadectwa pracy oraz świadectw wydawanych pracownikom tymczasowym.

Treść zmian

1. Termin wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy w związku z koniecznością jego sprostowania
Zostaje zmieniona treść § 7 ust. 2 – „W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.” Dotychczasowe brzmienie przepisu wyznaczało termin 3-dniowy. Oznacza to, że zmiany wydłużają czas pracodawcy na wydanie pracownikowi nowego świadectwa pracy.
Zmianie ulega także ust. 3 ww. paragrafu. W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub przyznania mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, pracodawca ma 3 dni na dodanie informacji o takim orzeczeniu  do świadectwa pracy. Zgodnie ze zmianami termin ten zostaje wydłużony z 3 dni na 7.
2. Ugoda pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
Zmiany obejmują także kwestie dotyczące wydawania świadectwa pracy w razie zawarcia ugody pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W razie ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, pracodawca będzie zobowiązany do wydania dokumentu w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd.
3. Orzeczenie sądu o odszkodowanie na rzecz pracodawcy
W przypadku, gdy pracownik rozwiązał umowę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy, sąd ma prawo na rzecz pracodawcy orzec odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy. W związku z taką sytuacją pracodawca uzupełnia treść świadectwa pracy o takie orzeczenie. W związki ze zmianami pracownik ma 7 dni, a nie 3 – na przedłożenie pracodawcy świadectwa pracy w celu uzupełnienia jego treści o orzeczenie sądu.
4. Świadectwo pracy pracownika tymczasowego
Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadziły konieczność zmian w regulacjach dotyczących wydawania świadectw pracy osobie zatrudnionej w agencji pracy tymczasowej. Od 1 czerwca agencja pracy tymczasowej będzie miała obowiązek umieszczenia w świadectwie pracy informacji o każdym pracodawcy, na rzecz którego pracownik świadczył pracę na podstawie umowy o prace. Obowiązkowe będzie także umieszczanie terminów świadczenia pracy na rzecz danego pracodawcy.
5. Doręczanie świadectwa pracy pracownikowi

W przypadkach uniemożliwiających doręczenie świadectwa pracownikowi w ciągu ustawowo przewidzianych terminów, pracodawca może wysłać świadectwo pracy pracownika pocztą lub doręczyć je w inny sposób w ciągu 7 dni od upływu terminu.

W związku z powyższymi zmianami załącznik do rozporządzenia otrzymuje nowe brzmienie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Skomentuj