Zmiany w szkoleniach okresowych BHP

Zmiany w szkoleniach okresowych BHP

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ponad 50 zmian, które mają uprościć prawo podatkowe i gospodarcze. Projekt przewiduje także zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie przepisów BHP.

Zmiana przepisów BHP dotyczy zmniejszenia wymogów w zakresie obowiązkowych szkoleń BHP poprzez ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP pracowników administracyjnych i biurowych w tych branżach, które są najmniej wypadkowe.

Obecnie kwestie dotyczące szkoleń okresowych są uregulowane w prawie UE – dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzania środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG), a także w przepisach krajowych. Według resortu przygotowującego projekt - Kodeks pracy nazbyt rygorystycznie wdraża regulacje prawne UE w zakresie szkoleń, które obejmują wszystkich pracowników. Według przepisów ww. dyrektywy: „pracodawca powinien zapewnić, aby każdy pracownik otrzymał odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególności w postaci przyswojenia informacji i instrukcji specyficznych dla swojego miejsca pracy lub rodzaju wykonywanych czynności:

- podczas przyjmowania do pracy,
- w wypadku przeniesienia na inne stanowisko robocze,
- w wypadku wprowadzenia nowego wyposażenia lub zmiany wyposażenia miejsca pracy,
- w wypadku wprowadzenia nowej technologii.

Szkolenie powinno być:
- dostosowane, z uwzględnieniem charakteru występujących nowych lub zmienionych
zagrożeń, oraz
- powtarzane okresowo, jeżeli jest to konieczne”.

Zatem z powyższego przepisu wynika, że szkolenie powinno być powtarzane z uwzględnieniem charakteru zagrożeń oraz efektywności samego szkolenia. Zasadne zatem staje się, aby Kodeks pracy uwzględnił te grupy pracownicze, w których pracownicy będą zwolnieni ze szkolenia okresowego, jeśli nie jest to wymagane ze względu na ewentualne zagrożenia, czy też efektywność szkolenia.

Propozycja zawarta w projekcie zakłada by szkolenia okresowe BHP nie były obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Należy podkreślić, że są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Kategorie ryzyka danej grupy działalności określone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zostało określonych 30 kategorii ryzyka. Projekt przewiduje objęcie tylko pierwszych 3 z 30, co stanowi 10% kategorii ryzyka., które nie byłyby objęte obowiązkiem szkoleń okresowych, i dotyczy tylko pracowników administracyjno-biurowych.

Skomentuj