Zmiany w ustawie Kodeks pracy

22 czerwca Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Celem ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy jest wprowadzenie obowiązku pisemnego potwierdzenia pracownikowi przez pracodawcę ustaleń umowy o pracę (co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków) niezawartej w formie pisemnej, przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 Kodeksu pracy). Oznacza to de facto, że pracodawca może wypełnić ciążący na nim obowiązek do końca pierwszego dnia pracy pracownika. Jak jednak podnosi Państwowa Inspekcja Pracy, ww. przepis jest w praktyce wykorzystywany przez nieuczciwych pracodawców do celów nielegalnego zatrudniania pracowników. W razie kontroli prowadzonej przez inspektora pracy, pracodawcy bowiem tłumaczą, że dany pracownik nie posiada jeszcze potwierdzenia ustaleń umowy o pracę, gdyż jest to jego pierwszy dzień w pracy, w związku z czym ustawowy termin takiego potwierdzenia jeszcze nie upłynął.

Uchwalona przez ustawodawcę zmiana zmierza do wyeliminowania wskazanych wyżej nieprawidłowości. Zobowiązanie pracodawcy do pisemnego potwierdzenia pracownikowi podstawowych ustaleń umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy, sprawi, że termin tego potwierdzenia upłynie wraz z momentem przystąpienia pracownika do wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy (każdy pracownik przystępujący do pracy będzie musiał posiadać albo pisemną umowę o pracę, albo pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń umowy o pracę zawartej w formie innej niż pisemna). Tym samym, w sytuacji braku pisemnej umowy o pracę, sporządzone w formie pisemnej potwierdzenie jej zawarcia, stanie się faktycznie warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy.

W opinii ustawodawcy, przedmiotowa zmiana ograniczy skalę zjawiska zatrudniania pracowników bez uprzedniego zawarcia z nimi umowy o pracę na piśmie lub bez uprzedniego potwierdzenia im na piśmie podstawowych warunków zatrudnienia. Zwiększy w ten sposób ochronę praw pracowników, zarówno tę wynikającą z przepisów prawa pracy, jak i gwarantowaną przez przepisy ubezpieczeń społecznych, oraz ułatwi pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy. Ponadto umożliwi inspektorom pracy stwierdzanie nielegalnego zatrudniania pracowników w każdym przypadku, gdy podczas kontroli okaże się, że pracę, w ramach stosunku pracy, wykonują osoby, z którymi uprzednio nie zawarto pisemnych umów o pracę bądź którym nie potwierdzono, na piśmie, podstawowych ustaleń umów o pracę zawartych w formie innej niż pisemna.

Jednocześnie z uwagi na konieczność wzmocnienia, stosowną sankcją, normy materialnej nakładającej na pracodawcę obowiązek pisemnego potwierdzenia ustaleń umowy o pracę, w ustawie zmieniającej zmodyfikowano również przepis art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy. Wprowadzona zmiana polega na doprecyzowaniu, że karze grzywny przewidzianej tym przepisem podlega pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy.

Pozostałe dwie zmiany zawarte w projekcie ustawy zmierzają do ujednolicenia terminologii dotyczącej obowiązków, które pracodawca zobligowany jest wypełnić przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Dotyczą one zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy (art. 1043 Kodeksu pracy) oraz młodocianego z wykazem lekkich prac (art. 2001 Kodeksu pracy) i stanowią, iż pracodawca wypełnia te obowiązki przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Źródło: www.prezydent.pl

Skomentuj