Zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym – projekt

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja nt. trwających prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań

Zmieniające się procesy pracy oraz ciągły rozwój technologiczny z uwzględnieniem dostępu do nowoczesnych środków ochrony indywidualnej pozwalających na bezpieczną pracę w warunkach narażenia na niebezpieczeństwo wpływa na potrzebę dostosowania przepisów rozporządzenia.  

Dzięki rozwojowi technologicznemu w wielu profesjach niektóre zagrożenia zostały w znacznym stopniu ograniczone np.: poprzez wdrożenie nowych, wydajniejszych systemów wentylacji czy bezpiecznych dla zdrowia środków chemicznych.

Pojawiła się również potrzeba dostosowania zawartych w projekcie rozporządzenia wymagań do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316, z późn. zm.).

Projekt zakłada również wzięcie pod uwagę potrzeb pracodawców związanych z praktyczną nauką zawodu przez zatrudnionych młodocianych. Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia powodują, że w wielu sektorach gospodarki młodociani nie mogą być zatrudniani, a tym samym nie mogą nabywać umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego zawodu.

W szczególności dotyczy to praktycznej nauki w zawodzie:

  • szkutnika,
  • dekarza,
  • spawacza,
  • mechanika,
  • stolarza.

Konieczność wprowadzenia nowelizacji wynika również z powodu, iż znowelizowane zostało rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2235) i rozszerzeniem wykazu procesów technologicznych, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Istota rozwiązań zaproponowanych w projekcie:

  • dostosowanie wykazu prac wzbronionych i dozwolonych dla młodocianych uczęszczających do szkół branżowych;
  • uwzględnienie potrzeb pracodawców zatrudniających młodocianych do praktycznej nauki zawodu (obecnie obowiązującego rozporządzenia ogranicza możliwość zatrudniania młodocianych, a tym samym nabywanie przez nich umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego zawodu);
  • ujednolicenie niektórych przepisów warunkujących wykonywanie prac ze względu na płeć.

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie jeszcze w II kwartale bieżącego roku.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/premier/wplip-rm

Skomentuj