Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw dokonuje zmian w poniższych ustawach.

Zmiany następują:

  • w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, 
  • w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zasadnicza część nowelizacji obejmuje przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany wprowadzone w tej ustawie dotyczą trzech obszarów – środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odraczania terminu ich płatności.

Obecne regulacje nie sankcjonują sytuacji, gdy prowadzący zakład pracy chronionej, mimo ciążącego na nim ustawowego obowiązku, nie przekazuje środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który obowiązany jest utworzyć. Ustawa zmieniająca wypełnia tę lukę, wprowadzając regulację nakazującą traktowanie nieprzekazania środków na fundusz rehabilitacji na równi z niezgodnym z celem przeznaczeniem środków funduszu. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie zatem koniecznością dokonania zwrotu 100% kwoty środków na fundusz oraz wpłatą w wysokości 30% ww. środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Drugi obszar zmian obejmuje zmiany dotyczące składu, organizacji, zasad działania i kompetencji Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W myśl nowouchwalonych przepisów, zwiększeniu do 20 ulegnie liczba wchodzących w skład Rady przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych niż przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, a także związków i porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby te będą mogły pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kadencje Rady (osiem lat).

Członków Rady powoływał będzie, analogicznie jak obecnie, minister właściwy do spraw zabezpieczenia na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, z tym że powołanie członków Rady reprezentujących:

1) jednostki samorządu terytorialnego – następowało będzie spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) reprezentatywne organizacje pozarządowe – następowało będzie spośród osób zgłoszonych przez te organizacje;

3) organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych – następowało będzie spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych lub co najmniej 3 związków i porozumień organizacji zrzeszających co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozszerzeniu ulegnie także katalog przyczyn mogących stanowić podstawę odwołania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego członka Rady, przed upływem jej kadencji, o przypadki: skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim oraz nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.

W myśl nowelizacji, zakres działania Rady obejmie również przedstawianie Pełnomocnikowi opinii w sprawach standardów dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie. Z kolei termin przedstawiania przez Radę opinii do dokumentów przedkładanych jej przez Pełnomocnika, wynosił będzie 30 dni od dnia doręczenia dokumentów, a w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pełnomocnika, będzie mógł ulec skróceniu.

Ponadto Radzie przyznano kompetencje do powoływania ekspertów, zapraszania do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad, oraz zlecania przeprowadzania badań i opracowywania ekspertyz związanych z realizacją jej zadań, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika.

Posiedzenia Rady zwoływał będzie Pełnomocnik.

Trzeci obszar zmian dotyczy zasad rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i odroczenia terminu płatności tych należności. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności będzie mogło nastąpić w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, jeden raz, a całkowity okres spłaty nie będzie mógł być dłuższy niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy w tym zakresie. Od należności rozłożonych na raty bądź w stosunku, do których odroczono termin płatności, nie będą naliczane odsetki za zwłokę. W razie uchybienia któremukolwiek z terminów zapłaty należności określonych w umowie, ulegnie ona rozwiązaniu, a należność wraz z odsetkami stanie się natychmiast wymagalna.

Zmiana wprowadzona w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ma na celu złagodzenie warunków, jakie należy spełnić, aby sprawować funkcję Przewodniczącego Polskiej Rady Języka Migowego. W ustawie zmieniającej zrezygnowano z obowiązku legitymowania się wykształceniem lub doświadczeniem jednocześnie w zakresie polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych, poprzestając na posiadaniu znajomości polskiego języka migowego i języka polskiego.

Istotą zmiany w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest natomiast wydłużenie, o 10 miesięcy, terminu wejścia w życie uregulowań odnoszących się do okresu ważności legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Termin ten, ustalony pierwotnie na dzień l października 2016 r., przesunięto ma dzień l sierpnia 2017 r.

Ustawa zmieniająca wejdzie w życie zasadniczo z dniem l listopada 2016 r., z wyjątkiem:

1) przepisów dotyczących środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rozkładania na raty spłat należności na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odraczania terminu ich płatności, a także wydłużenia terminu wejścia w życie regulacji odnoszących się do okresu ważności legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności – które wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;

2) przepisu dotyczącego kwalifikacji, jakie powinien posiadać Przewodniczący Polskiej Rady Języka Migowego – który wejdzie w życie z dniem l grudnia 2016 r.

Źródło: www.prezydent.pl

Skomentuj