Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw dokonuje zmian w poniższych ustawach.

Zmiany następują:

  • w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, 
  • w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zasadnicza część nowelizacji obejmuje przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany wprowadzone w tej ustawie dotyczą trzech obszarów – środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odraczania terminu ich płatności.

Obecne regulacje nie sankcjonują sytuacji, gdy prowadzący zakład pracy chronionej, mimo ciążącego na nim ustawowego obowiązku, nie przekazuje środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który obowiązany jest utworzyć. Ustawa zmieniająca wypełnia tę lukę, wprowadzając regulację nakazującą traktowanie nieprzekazania środków na fundusz rehabilitacji na równi z niezgodnym z celem przeznaczeniem środków funduszu. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie zatem koniecznością dokonania zwrotu 100% kwoty środków na fundusz oraz wpłatą w wysokości 30% ww. środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Drugi obszar zmian obejmuje zmiany dotyczące składu, organizacji, zasad działania i kompetencji Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W myśl nowouchwalonych przepisów, zwiększeniu do 20 ulegnie liczba wchodzących w skład Rady przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych niż przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, a także związków i porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby te będą mogły pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kadencje Rady (osiem lat).

Członków Rady powoływał będzie, analogicznie jak obecnie, minister właściwy do spraw zabezpieczenia na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, z tym że powołanie członków Rady reprezentujących:

1) jednostki samorządu terytorialnego – następowało będzie spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) reprezentatywne organizacje pozarządowe – następowało będzie spośród osób zgłoszonych przez te organizacje;

3) organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych – następowało będzie spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych lub co najmniej 3 związków i porozumień organizacji zrzeszających co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Skomentuj