Zmniejszanie ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn

Zmniejszanie ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn

Zmniejszenie występującego ryzyka przy użytkowaniu maszyn można osiągnąć przez zastosowanie odpowiednich środków i rozwiązań technicznych podejmowanych przez producenta, jak i pracodawcę.

Producent maszyny w celu zmniejszenia występującego ryzyka przy jej użytkowaniu jest zobowiązany do stosowania tzw. „triady bezpieczeństwa”, w następującej kolejności:

Na pracodawcy spoczywa natomiast obowiązek zmniejszenia ryzyka poprzez zapewnienie i stosowanie:

  • właściwej organizacji i zarządzania procesem pracy,
  • dodatkowych technicznych środków ochronnych,
  • środków ochrony indywidualnej,
  • szkolenia operatorów maszyn.

Konstrukcja wewnętrznie bezpieczna

Budowa maszyny o konstrukcji całkowicie bezpiecznej jest prawie niemożliwa, ale poprzez stosowanie na etapie projektowania sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych można wyeliminować część istotnych zagrożeń. Przykładami takich rozwiązań mogą być:

  • eliminowanie ostrych krawędzi i wystających elementów,
  • usytuowanie elementów stwarzających zagrożenie poza zasięgiem kończyn,
  • wzajemnie usytuowanie elementów maszyn eliminujące zagrożenie zgnieceniem lub obcięciem poprzez zapewnienie właściwego odstępu pomiędzy elementami ruchomymi,
  • zmniejszenie sił wywieranych przez elementy maszyny (samoczynnie zamykane osłony, zespoły mocowania) do wartości nieszkodliwych dla człowieka,
  • ograniczenie energii kinetycznej elementów ruchomych poprzez zmniejszenie ich prędkości lub masy.

Skomentuj