Znowelizowana dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE

W dniu 20.04.2016 r. wchodzi w życie znowelizowana dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE, zastępująca dyrektywę 95/16/WE. Z tą datą dyrektywa 95/16/WE traci ważność – bez okresu przejściowego.

W związku z powyższym, w procesie oceny zgodności, po 20.04.2016 r., dźwigi mogą być oceniane wyłącznie na zgodność z dyrektywą 2014/33/UE.

W przypadku urządzeń, których ocena zgodności nie została przeprowadzona do 19.04.2016 r włącznie i nie został wystawiony certyfikat zgodności, a dla których złożone zostały wnioski o ocenę na zgodność z dyrektywą 95/16/WE – wymagane będzie złożenie nowego wniosku o ocenę na zgodność z dyrektywą 2014/33/UE, wraz z odpowiednią dokumentacją (z uwzględnieniem zapisu art. 44 dyrektywy 2014/33/UE).

Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji:

  • dyrektywa obejmuje dźwigi i elementy bezpieczeństwa (elementy nowe gdy producent ma siedzibę w UE) oraz elementy nowe i używane (w przypadku importu spoza UE) wprowadzane po raz pierwszy na rynek UE,
  • dyrektywa obejmuje wszystkie rodzaje dostaw, w tym także sprzedaż wysyłkową,
  • importerzy, producenci, dystrybutorzy występują jedynie jako podmioty w łańcuchu dostaw/wprowadzania na rynek elementów bezpieczeństwa do dźwigów, a za projekt, wykonanie, zainstalowanie i wprowadzenie do obrotu dźwigu odpowiedzialni są instalatorzy,
  • dźwigi są wyrobami skończonymi dopiero po zainstalowaniu na stałe w budynkach lub innych obiektach, nie występuje pojęcie importu i dystrybucji dźwigów,
  • obowiązek wykonania procedury oceny zgodności spoczywa odpowiednio na instalatorach i producentach,
  • dyrektywa nakłada obowiązek zapewnienia identyfikowalności elementów bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw, instalatorzy, producenci, importerzy, dystrybutorzy powinni dysponować informacją od kogo dany element bezpieczeństwa został zakupiony, komu dostarczony, w którym dźwigu zainstalowany (m.in. wymóg znakowania elementów),
  • dyrektywa zobowiązuje podmioty gospodarcze uczestniczące w łańcuchu dostaw i dystrybucji do współpracy z nadzorem rynku i podejmowania w razie potrzeby niezbędnych działań korygujących,
  • urządzenia zapobiegające niekontrolowanemu ruchowi kabiny (UCM) uważane są za elementy bezpieczeństwa wymagające oznakowania CE (Załącznik III, Wykaz elementów bezpieczeństwa do dźwigów),
  • certyfikaty i decyzje wydane przez Jednostki Notyfikowane na mocy dyrektywy 95/16/WE zachowują ważność (art. 44 dyrektywy 2014/33/UE).

Źródło: Pen-Asystent "Żółty"

Skomentuj