Zwolnienie chorobowe w pierwszym miesiącu świadczenia pracy

Jedną z rzeczy, której nie możemy wcześniej przewidzieć jest choroba. Co w przypadku, kiedy dopiero zaczęliśmy świadczyć pracę na rzecz nowego pracodawcy, a już musimy skorzystać ze zwolnienia chorobowego? Czy w takim przypadku będzie przysługiwał nam jakikolwiek zasiłek?

Zwolnienie lekarskie

Dowodem potwierdzającym niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby jest zwolnienie lekarskie. Zwykle wystawiane jest w formie elektronicznej i pozwala na ustalenie prawa pracownika do świadczeń związanych z chorobą, pobytem w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym.

Obowiązkiem pracownika jest niezwłoczne poinformowanie pracodawcy o okresie niezdolności do pracy. W przypadku, kiedy pracownik lub członkowie jego rodziny nie mają możliwości poinformowania pracodawcy (np. wskutek wypadku) informację powinno się przekazać najpóźniej w drugim dniu nieobecności lub najpóźniej w ciągu drugiego dnia od ustania szczególnych okoliczności, które spowodowały brak możliwości wcześniejszego poinformowania o chorobie.

Dla kogo zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Według ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

 • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
 • po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

Do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana:

 • urlopem wychowawczym;
 • urlopem bezpłatnym;
 • odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Wymiar zasiłku

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

Co w przypadku gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia chorobowego?

W takim przypadku podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy, a podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi:

 • wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości;
 • wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony będący pracownikiem był obowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby 1 dzień;
 • kwota zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy, jeżeli ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął żadnego wynagrodzenia.

Do grupy pracowników, którym bez względu na to, czy wcześniej podlegali ubezpieczeniu chorobowemu przysługuje prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, należą:

 • pracownicy będący absolwentami szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej;
 • pracownicy, których niezdolność do pracy wynikła z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy;
 • pracownicy ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
 • posłowie i senatorowie, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji;
 • funkcjonariusze Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

Źródło pomocnicze:

 1. zus.pl

Skomentuj