Narzędzia:

TARBONUS Sp. z o. o. Oddział w Tarnobrzegu serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu ogólnie pojętego prawa pracy:

PRAWO PRACY W PRAKTYCE W I POŁOWIE 2021 ROKU - NOWE OBOWIĄZKI I INTERPRETACJE WYNIKAJĄCE Z TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH

 1. Zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników od 16.12.2020 r.
 2. Kiedy pracownik administracyjno-biurowy nie musi robić badań wstępnych?
 3. Kiedy pracownik inny niż biurowy nie musi robić badan wstępnych?
 4. Projektowane zmiany w pracy zdalnej.
 5. Kwarantanna i jej dokumentowanie.
 6. Izolacja i jej dokumentowanie.
 7. Czy na kwarantannie i izolacji można pracować? Zmiany od 5.12.2020 r.
 8. Jak wypisywać oświadczenia dotyczące opieki nad dzieckiem.
 9. Komu zmienić ocenę ryzyka zawodowego w związku z COVID.
 10. Testy na COVID i szczepienia przeciwko grypie a przychód ze stosunku pracy.
 11. Czy szczepienia są wolne tylko z podatku, czy też ze składek ZUS?
 12. Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej po
  uchyleniu przepisu we wrześniu 2020 roku.
 13. Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku z sytuacją kryzysową.
 14. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika
  w związku z koronawirusem.
 15. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie pozyskania informacji o miejscu
  prywatnego pobytu pracownika w związku z koronawirusem.
 16. Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem.
 17. Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu
  i dyskryminacji.
 18. Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzeń w długim okresie rozliczeniowym.
 19. Harmonogramowanie czasu pracy w długim okresie rozliczeniowym. Bank godzin.
 20. Święto w sobotę i zasady obniżania wymiaru czasu pracy.
 21. Rozliczanie czasu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny ponadwymiarowe,
  a godziny nadliczbowe.
 22. Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy.
 23. Niepełny wymiar czasu pracy, a prawo do zasiłków oraz ustalanie wymiaru urlopu
  wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 24. Obniżone wymiary czasu pracy w okresie tarczy, a wydawanie świadectwa pracy.
 25. Urlop w obniżonym wymiarze czasu pracy a zapisy w świadectwie pracy.
 26. Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru
  w przyczynie wypowiedzenia.
 27. Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.
 28. Rozszerzenie szkoleń bhp w formie online.
 29. Zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy oraz terminu na jego sprostowanie.
 30. Skreślenie przepisu dotyczącego wydawania odpisów świadectwa pracy. Co w zamian?
 31. Nowe brzmienie przepisu w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu
  niewydania lub nieterminowego wydania świadectwa pracy.
 32. Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.
 33. Ograniczenie w wypłacaniu odpraw z przyczyn ekonomicznych.
 34. Możliwość zwolnienia się z umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 35. Zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń – podwyższanie kwoty o 25% na każdego
  nieosiągającego dochodu członka rodziny.
 36. Przestój w zakładzie pracy – jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować
  pracowników o przestoju.
 37. Jakie wynagrodzenie płaci pracodawca, gdy sam podejmie decyzję o niedopuszczeniu
  pracownika do pracy w związku z podejrzeniem stanu zdrowia?
 38. Rekomendacje w zakresie czasu pracy w okresie epidemii. Jakie rozwiązania przyjąć
  i jak je wprowadzać – równoważny system czasu pracy, okres rozliczeniowy wydłużony
  do 12 miesięcy, ruchomy i elastyczny czas pracy, ustalanie harmonogramów czasu
  pracy, by zaoszczędzić godziny na czas po epidemii.
 39. Co zrobić, by pracownik wykorzystał urlop bieżący!!!!
 40. Zmiany w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych.
 41. Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności

Prowadzący szkolenie:

PRZEMYSŁAW POGŁÓDEK – prawnik, ekspert Prawa Pracy

Biegły sądowy w zakresie rozliczania czasu pracy. Posiada doświadczenie zawodowe poparte siedmioletnim okresem pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Kierował sekcją ds. Informacji i Promocji Państwowej Inspekcji Pracy i przez okres czterech lat pełnił funkcję rzecznika prasowego. Wykładowca polskiego i europejskiego prawa pracy. Ceniony trener wpisany do ogólnopolskiego banku wykładowców Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Autor licznych publikacji i opracowań naukowych z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

Termin szkolenia: 23 marca 2021 r., godz. 9.00

WARIANT I – szkolenie stacjonarne

Miejsce realizacji szkolenia: HOTEL EVVA****
w Tarnobrzegu
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 4

Cena: 380 zł brutto (st. VAT zw.)

W ramach ceny zapewniamy:
• materiały autorskie wykładowcy i pomoce dydaktyczne
• serwis kawowy
• lunch
• konsultacje
• wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

WARIANT II – szkolenie on-line

Szkolenie na żywo. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą tematykę wykładu. Można na żywo zadawać pytania. Wystarczy posiadać
komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon, kamera nie jest konieczna.

Cena: 250 zł brutto (st. VAT zw.)

W ramach ceny zapewniamy:

 • materiały autorskie wykładowcy i pomoce dydaktyczne w wersji elektronicznej
 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Szczegółowe informacje:

 • Monika Grądziel
 • tel. 15 823 69 20 wew. 12
 • monika.gradziel@tarbonus.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)