Karty oceny ryzyka

Po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy należy zapisywać wyniki tej oceny. Sposób dokumentowania ryzyka zawodowego powinien być opracowany przez pracodawcę. Szczegółowość dokumentowania, zawarte w dokumentacji informacje, powinny odpowiadać potrzebom wynikającym z prowadzonej działalności, występujących zagrożeń, struktury organizacyjnej i zatrudnienia

więcej

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna być tak opracowana, by była punktem odniesienia do kolejnych wymaganych ocen ryzyka i zawierać tylko niezbędne informacje. Należy unikać zapisów dotyczących tych samych wielkości w kilku dokumentach, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo pominięcia któregoś, gdy zachodzi konieczność dokonania poprawek lub wniesienia zmian. Jeżeli do oceny ryzyka wykorzystywano informacje, które są zapisywane w innych dokumentach, np. wartości stężeń czynników środowiska pracy, to w opracowywanej dokumentacji powinno się używać odnośników do tych dokumentów.

Dokumentacja ta powinna zawierać grupy informacji, jakie wynikają z procedury zarządzania ryzykiem zawodowym:

  • charakterystykę stanowiska pracy,
  • informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń,
  • szacowanie parametrów ryzyka i jego wartościowanie,
  • informacje dotyczące kryteriów akceptacji oraz poziomu ryzyka akceptowanego,
  • środki ochrony konieczne do zlikwidowania zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka,
  • wynik końcowy oceny ryzyka oraz zalecenia dotyczące monitorowania ryzyka i jego okresowej oceny,
  • przepisy, normy lub wytyczne stosowane przy ocenie ryzyka.
ARTYKUŁY
Spawacz

Spawacz

Prace spawalniczne zaliczone są do prac szczególnie niebezpiecznych. Poniższy artykuł przedstawia zagrożenia w środowisku pracy spawacza.

czytaj więcej