Studenci pracujący w wakacje, po powrocie na uczelnię muszą pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym

Studenci, którzy pracowali w wakacje, po powrocie na uczelnię powinni pamiętać o pewnych obowiązkach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli byli zatrudnieni na umowę o pracę, to muszą ponownie być zgłoszeni do ubezpieczenia - przypomina NFZ.

Prawo do wyrównania wysokości świadczenia urlopowego w związku z podwyższeniem kwoty bazowej odpisu na ZFŚS

Ustawa zmieniająca wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS) została w dniu 10 sierpnia 2023 roku opublikowana (Dz. U 2023 poz. 1586). Ustawa zakłada m.in. odmrożenie od 1 lipca 2023 roku podstawy naliczania odpisu na ZFŚS i weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 11 sierpnia br.

Polecenie przełożonego wydane wyłącznie w interesie „prywatnym”

Jeżeli przyczyna zewnętrzna zadziałała poza miejscem i czasem wykonywania normalnych czynności pracownika, wtedy niezbędne jest stwierdzenie związku funkcjonalnego prowadzącego do zdarzenia. Wyłączenie tego związku następuje zaś w sytuacji, gdy pracownik przez istotę, sposób, a zwłaszcza czas trwania swej czynności i sposób zachowania daje do zrozumienia, że chce poświęcić się innym czynnościom o celach obcych pracodawcy, niezwiązanych z zatrudnieniem (S. Samol, w: D. E. Lach, S. Samol, K. Ślebzak, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, LEX 2010, por. także postanowienie Sądu Najwyższego z 25 czerwca 2019 r., II PK 131/18).

Do 17 maja rodzice na zasiłku macierzyńskim mogą złożyć wniosek o podwyższenie świadczenia

Rodzice, którzy 26 kwietnia 2023 r. pobierali zasiłek macierzyński, muszą złożyć wniosek o jego przeliczenie, by mieć wyższe świadczenie. Mają na to czas tylko do 17 maja - przypomina rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

Będzie nowe świadczenie dla niepełnosprawnych i możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów

Będzie nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością, opiekunowie będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego, trwają rozmowy nt. ustawy o asystencji - to główne ustalenia po spotkaniu kierownictwa MRiPS i protestujących osób z niepełnosprawnością.

Badanie: świadczenia pracownicze mają wspierać zdrowie i finanse zatrudnionych

Najważniejszą rolą świadczeń pracowniczych jest wsparcie zdrowia zatrudnionych oraz ich domowego budżetu, a także poprawa samopoczucia i komfortu pracy - wynika z badania firmy Personnel Service.

ZUS: do końca maja osoby dorabiające do świadczenia przedemerytalnego muszą powiadomić o przychodach

Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

ZUS: wnioski o świadczenie postojowe można składać do 16 sierpnia

Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe – wskazuje rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego a prawo do zasiłku chorobowego

Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego, na podstawie art. 59 ust. 6 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, nie oznacza odzyskania zdolności do pracy przez osobę, która wcześniej w okolicznościach wskazanych w art. 7 tej ustawy, nabyła prawo do zasiłku chorobowego, a zatem nie powoduje ustania prawa do zasiłku chorobowego za dalszy okres niezdolności do pracy, a jedynie za okres objęty unieważnionym zaświadczeniem następujący po terminie, o którym mowa w art. 59 ust. 5 tej ustawy (uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 16 czerwca 2021 r., III UZP 2/21).

Coface: w 2021 r. o 71 proc. wzrosła niewypłacalność firm w porównaniu z ubiegłym rokiem, największy skok zanotowało rolnictwo i usługi

Według raportu firmy Coface w 2021 r. o 71 proc. wzrosła niewypłacalność firm. Największy wzrost odnotowało rolnictwo. Gros niewypłacalnych podmiotów jest jednak w usługach, to głównie efekt pandemii.