Wypadek w drodze do przyzakładowej przychodni lekarskiej

Pracownik przebywający na zwolnieniu chorobowym doznał wypadku w drodze do lekarza. Czy taki przypadek można rozpatrywać jako wypadek w drodze do pracy?

Zawiadomienie o zmianie miejsca pobytu w trakcie zwolnienia chorobowego

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2780), tzw. ustawy zasiłkowej, ubezpieczony (pracownik) wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Ponadto, wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z zleceniami lekarskimi może stanowić uzasadnioną przyczynę natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę (zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.06.2003 r., I PK 208/02, Monitor Prawniczy Nr 4/04, str. 185). Na podstawie art. 68 ustawy zasiłkowej zostało wydane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. poz. 743). Na zasadach określonych w tym rozporządzeniu zwolnienia lekarskie podlegają kontro-li zarówno od strony materialnej jak i formalnej.

Wpływ jednorazowego odszkodowania należnego z tytułu wypadku przy pracy na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego

Otrzymane przez poszkodowanego świadczenie odszkodowawcze z ubezpieczenia społecznego (jednorazowe odszkodowanie) należy uwzględniać przy ocenie wysokości świadczeń uzupełniających, gdyż służy ono pokryciu kosztów i wydatków spowodowanych wypadkiem, a także rekompensuje doznaną krzywdę (wyrok Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2005 r., I PK 253/04, OSNP 2006 nr 5−6, poz. 73).

ZUS: od 1 marca 2024 r. wzrosła renta z tytułu niezdolności do pracy

Od 1 marca 2024 roku wzrosły renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Są wyższe o 12,12 proc. Najniższa taka renta teraz wynosi 1780,96 zł brutto, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1335,72 zł brutto - przekazał PAP w poniedziałek rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

L4 Online – jak uzyskać elektroniczne zwolnienie lekarskie?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie, powszechnie określane jako e-ZLA, jest nowoczesną formą dokumentu potwierdzającego niezdolność do pracy z przyczyn zdrowotnych. Każdy lekarz, niezależnie od specjalizacji, może wystawić e-ZLA po dokonaniu oceny stanu zdrowia pacjenta i stwierdzeniu jego niezdolności do pracy. Zwolnienie jest przekazywane cyfrowo do pracodawcy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Co trzeba wiedzieć o odszkodowaniach za wypadki w pracy z ZUS?

Dla wielu polskich pracowników, ZUS stanowi podstawowe źródło wypłaty odszkodowań za wypadki związane z pracą. Uzyskanie jednorazowego świadczenia jest jednak uzależnione od jednoczesnego spełnienia kilku warunków. W jakich sytuacjach pracownik i jego najbliżsi krewni mogą liczyć na odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz wypłacanie renty?

Studenci pracujący w wakacje, po powrocie na uczelnię muszą pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym

Studenci, którzy pracowali w wakacje, po powrocie na uczelnię powinni pamiętać o pewnych obowiązkach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli byli zatrudnieni na umowę o pracę, to muszą ponownie być zgłoszeni do ubezpieczenia - przypomina NFZ.

Prawo do wyrównania wysokości świadczenia urlopowego w związku z podwyższeniem kwoty bazowej odpisu na ZFŚS

Ustawa zmieniająca wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS) została w dniu 10 sierpnia 2023 roku opublikowana (Dz. U 2023 poz. 1586). Ustawa zakłada m.in. odmrożenie od 1 lipca 2023 roku podstawy naliczania odpisu na ZFŚS i weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 11 sierpnia br.

Polecenie przełożonego wydane wyłącznie w interesie „prywatnym”

Jeżeli przyczyna zewnętrzna zadziałała poza miejscem i czasem wykonywania normalnych czynności pracownika, wtedy niezbędne jest stwierdzenie związku funkcjonalnego prowadzącego do zdarzenia. Wyłączenie tego związku następuje zaś w sytuacji, gdy pracownik przez istotę, sposób, a zwłaszcza czas trwania swej czynności i sposób zachowania daje do zrozumienia, że chce poświęcić się innym czynnościom o celach obcych pracodawcy, niezwiązanych z zatrudnieniem (S. Samol, w: D. E. Lach, S. Samol, K. Ślebzak, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, LEX 2010, por. także postanowienie Sądu Najwyższego z 25 czerwca 2019 r., II PK 131/18).