Programy szkoleń

Każde szkolenie musi być zaplanowane pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Wszelkie wymogi co do organizacji i treści szkolenia zawarte są zazwyczaj w programach szkoleń. Często wymogi te wynikają bezpośrednio z rozporządzeń dotyczących kształcenia w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji w poszczególnych dziedzinach.

więcej

Co powinien zawierać program szkolenia? – określa to z reguły rozporządzenie wydawane przez ministra właściwego dla danej dziedziny. Np. programy szkoleń w dziedzinie bhp określił Minister Gospodarki i Pracy, w sprawie kursu z zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – Minister Zdrowia, w sprawie kursów ADR – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej itd. W przypadku szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń poddozorowych wymagania dla programu określa Urząd Dozoru Technicznego i każdy program musi być pozytywnie zaopiniowany przez urząd.

Programy szkoleń mogą się różnić co do formy lecz ich schemat jest z reguły oparty na poniższym schemacie i powinien zawierać co najmniej:

  1. nazwę formy kształcenia;
  2. czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
  3. wymagania wstępne dla uczestników prowadzących;
  4. cele kształcenia;
  5. plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
  6. treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
  7. opis efektów kształcenia;
  8. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
  9. sposób i formę sprawdzenia efektów kształcenia.
ARTYKUŁY
Instruktaż stanowiskowy dla początkujących

Instruktaż stanowiskowy dla początkujących

Jednym z dwóch rodzajów szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp jest instruktaż stanowiskowy. Polega on na przekazaniu i zaznajomieniu pracownika ze specyfiką wykonywanej przez niego pracy przy zachowaniu zasad bhp.

czytaj więcej
Obrót chemikaliami  a kultura bezpieczeństwa

Obrót chemikaliami a kultura bezpieczeństwa

Dlaczego właściwie warto zadbać o kulturę bezpieczeństwa w zakresie stosowania, usuwania, przewozu i magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów?

czytaj więcej
Instruktaż stanowiskowy pracowników adm.-biurowych

Instruktaż stanowiskowy pracowników adm.-biurowych

W artykule przedstawiamy wzorcowy program szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych.

czytaj więcej
Szkolenie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych

Jakie treści przekazywane są na szkoleniach okresowych dla pracowników inżynieryjno-technicznych i co powinno zawierać takie szkolenie?

czytaj więcej
Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych

Jak powinno wyglądać szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych?

czytaj więcej
Podstawowe informacje dotyczące szkoleń okresowych BHP

Podstawowe informacje dotyczące szkoleń okresowych BHP

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca oprócz szkoleń wstępnych, ma obowiązek kierować pracowników na szkolenia okresowe BHP.

czytaj więcej
Nową pracę rozpocznij od szkolenia wstępnego bhp

Nową pracę rozpocznij od szkolenia wstępnego bhp

Obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia nowego pracownika jest zapewnienie mu odbycia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazanie informacji i instrukcji o zajmowanym stanowisku pracy.

czytaj więcej