Zmiana oświadczenia w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem w trakcie roku kalendarzowego

Czy możliwa jest zmiana oświadczenia w sprawie korzystania z uprawnień rodzicielskich?

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw - poinformowało w piątek biuro prasowe KPRP. Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy dotyczące tzw. work-life balance i tzw. dyrektywę rodzicielską.

Co z rodzicami, którzy nie otrzymali dodatkowego urlopu przez opóźnienia przy implementacji dyrektywy work-life balance?

Przepisy płynące z dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów miały zostać implementowane do polskiego prawa do dnia 2 sierpnia 2022 r. Czy jest możliwe przyznanie rodzicom, którzy w dniu 2 sierpnia 2022 r. przebywali na urlopie rodzicielskim, dodatkowego urlopu rodzicielskiego wynikającego z dyrektywy?

Obniżenie wymiaru etatu przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy jest uprawnieniem pracownika a nie jego obowiązkiem. Pracownik uprawniony do przedmiotowego urlopu może z niego zrezygnować, bądź zamiast korzystać z tego uprawnienia może zawnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy (etatu). W tym drugim przypadku, poza dopasowaniem wymiaru czasu pracy do potrzeb związanych z opieką nad dzieckiem zyskuje okresową ochronę przed zwolnieniem z pracy. 

Wiceminister Socha: 1 lutego wchodzą w życie duże zmiany w pieczy zastępczej

1 lutego wchodzi w życie duża nowelizacja, która zmienia przepisy w praktycznie wszystkich obszarach związanych z pieczą zastępczą; liczymy, że rozwiązania te przyczynią się do przyspieszenia procesu deinstytucjonalizacji - powiedziała PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Z dniem 1 lutego wejść w życie ma ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa m.in. wprowadza istotne zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego przysługujących pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Zmiany w urlopie ojcowskim

Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa przepisów dyrektywy Nr 2019/1158 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79). Implementacja dyrektywy będzie wiązała się z szeregiem zmian w kodeksowych przepisach dotyczących uprawnień związanych z rodzicielstwem. Dotyczą one m.in. urlopu ojcowskiego.

Prawo do przerwy na karmienie w dniu wyjścia prywatnego pracownicy zatrudnionej na części etatu

Czy kobieta karmiąca dziecko piersią i korzystająca z przerw z tego tytułu może skorzystać w danym dniu z tzw. wyjścia prywatnego bez utraty prawa do przerwy na karmienie? 

Umożliwienie podjęcia pracy zarobkowej opiekunom osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Niemogący podjąć pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymują świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2119 zł miesięcznie. Jest to kwota, która często nie wystarcza na zaspokojenie najważniejszych potrzeb. Czy polski ustawodawca powinien zająć się sprawą zniesienia zakazu pracy lub wprowadzić kryterium dochodowe dla opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne?

Co dalej z dyrektywą work-life balance?

Przepisy płynące z dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów miały zostać implementowane do polskiego prawa do dnia 2 sierpnia 2022 r. Dyrektywa ustanawia m.in. minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem traktowania w miejscu pracy. Kiedy możemy spodziewać się wejścia w życie przepisów płynących z dyrektywy w polskim prawie?