Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Z dniem 1 lutego wejść w życie ma ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa m.in. wprowadza istotne zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego przysługujących pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Zmiany w urlopie ojcowskim

Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa przepisów dyrektywy Nr 2019/1158 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79). Implementacja dyrektywy będzie wiązała się z szeregiem zmian w kodeksowych przepisach dotyczących uprawnień związanych z rodzicielstwem. Dotyczą one m.in. urlopu ojcowskiego.

Prawo do przerwy na karmienie w dniu wyjścia prywatnego pracownicy zatrudnionej na części etatu

Czy kobieta karmiąca dziecko piersią i korzystająca z przerw z tego tytułu może skorzystać w danym dniu z tzw. wyjścia prywatnego bez utraty prawa do przerwy na karmienie? 

Umożliwienie podjęcia pracy zarobkowej opiekunom osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Niemogący podjąć pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymują świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2119 zł miesięcznie. Jest to kwota, która często nie wystarcza na zaspokojenie najważniejszych potrzeb. Czy polski ustawodawca powinien zająć się sprawą zniesienia zakazu pracy lub wprowadzić kryterium dochodowe dla opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne?

Co dalej z dyrektywą work-life balance?

Przepisy płynące z dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów miały zostać implementowane do polskiego prawa do dnia 2 sierpnia 2022 r. Dyrektywa ustanawia m.in. minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem traktowania w miejscu pracy. Kiedy możemy spodziewać się wejścia w życie przepisów płynących z dyrektywy w polskim prawie?

Obowiązek odbycia badań kontrolnych po okresie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

Czy po urlopach związanych z macierzyństwem pracownicę należy skierować na badania profilaktyczne?

Maląg: Pracujemy na projektem przedłużenia tzw. urlopów ojcowskich

Pracujemy nad przedłużeniem czasu trwania tzw. urlopów ojcowskich. Byłby to 9-tygodniowy, niepodzielny urlop przeznaczony tylko dla ojców - poinformowała w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia szefowa resortu rodziny Marlena Maląg.

Konieczność wykonania badań profilaktycznych przed urlopem wypoczynkowym na zasadach art. 163 § 3 KP

Czy pracownica po urlopie rodzicielskim i udająca się na urlop wypoczynkowy ma obowiązek wykonać badania kontrolne?

Uwaga na kleszcze!

Jak co roku, wraz ze wzrostem temperatur, rośnie aktywność kleszczy.  Miejsca, w których najczęściej możemy je spotkać to przede wszystkim łąki, pastwiska, parki, krzewy sąsiadujące z wysokimi trawami, a także miejskie trawniki. Wzrost populacji tych pajęczaków spowodowany jest ciepłymi, wilgotnymi zimami oraz brakiem drapieżników na nie polujących.

Przerwa zawodowa związana z narodzeniem dziecka powinna być społecznie respektowana

Przerwa zawodowa związana z narodzinami dziecka powinna być społecznie respektowana i doceniana; potoczne twierdzenia o "siedzeniu w domu" są krzywdzące i nieprawdziwe - powiedziała we wtorek wiceminister rodziny Barbara Socha podczas konferencji "Polka XXI w."