Ocena ryzyka - promieniowanie optyczne

Poziom ekspozycji – poziom promieniowania po uwzględnieniu środków ochrony zbiorowej, zastosowanych w celu ograniczenia ekspozycji pracownika na promieniowanie optyczne.

więcej

Promieniowanie optyczne – wszelkie promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali w przedziale od 100 nm do 1 mm, występujące jako:

 • promieniowanie nadfioletowe (UV) czyli nadfiolet – promieniowanie optyczne o długości fali w przedziale od 100 nm do 400 nm; zakres nadfioletu dzieli się na pasma: UVA (315–400 nm), UVB (280–315 nm) oraz UVC (100–280 nm),
 • promieniowanie widzialne (VIS) czyli światło – promieniowanie optyczne o długości fali w przedziale od 380 nm do 780 nm,
 • promieniowanie podczerwone (IR) czyli podczerwień – promieniowanie optyczne o długości fali w przedziale od 780 nm do 1 mm; zakres podczerwieni dzieli się na pasma: IRA (780–1400 nm), IRB (1400–3000 nm) oraz IRC (3000 nm–1 mm).

 

Wartości MDE – maksymalne dopuszczalne ekspozycje na promieniowanie optyczne, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

 

Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe związane z ekspozycją pracowników na promieniowanie optyczne, wynikające z konkretnych uwarunkowań występujących w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • czynników mających wpływ na skutki oddziaływania promieniowania optycznego na organizm człowieka;
 • wartości MDE;
 • skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym należących do grup szczególnego ryzyka;
 • możliwych skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikających ze współwystępowania w środowisku pracy promieniowania optycznego i fotouczulających substancji chemicznych;
 • pośrednich skutków mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników, w szczególności zagrożeń związanych z możliwością wywołania olśnienia, pożaru lub wybuchu;
 • istnienia urządzeń ochronnych i innego wyposażenia zabezpieczającego przed nadmiernym poziomem ekspozycji;
 • wiedzy medycznej w dostępnych publikacjach oraz informacji uzyskanych w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników;
 • przypadków ekspozycji na promieniowanie optyczne emitowane przez więcej niż jedno źródło promieniowania lub ekspozycji na promieniowanie optyczne o szerokim zakresie długości fal;
 • klasyfikacji laserów podanej w Polskiej Normie, a także każdej podobnej klasyfikacji źródeł promieniowania, mogących spowodować zagrożenia porównywalne z laserem klasy 3B lub 4;
 • informacji dostarczanych przez producentów źródeł promieniowania i związanego z nimi wyposażenia, wykonywanych zgodnie z normami zharmonizowanymi i spełniających zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności.
ARTYKUŁY
Nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN

Nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN

Przygotowywane przez MRPiPS nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ma zapewnić lepszą ochronę pracowników.

czytaj więcej
Promieniowanie optyczne. Ocena ryzyka zawodowego

Promieniowanie optyczne. Ocena ryzyka zawodowego

Obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie poziomu ekspozycji przy uwzględnieniu wszystkich czynności związanych z eksploatacją źródła promieniowania w miejscu pracy.

czytaj więcej
Zagrożenia na stanowiskach spawalniczych

Zagrożenia na stanowiskach spawalniczych

Podczas procesów spawalniczych pojawia się szereg czynników zagrażających życiu i zdrowiu pracowników oraz otoczeniu. Do najniebezpieczniejszych zagrożeń należą...

czytaj więcej
Czynniki niebezpieczne - promieniowanie optyczne

Czynniki niebezpieczne - promieniowanie optyczne

Informacje ogólne, obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego, środki przeciwdziałania promieniowaniu optycznemu, promieniowanie widzialne, nadfioletowe, podczerwone, laserowe.

czytaj więcej
Czynniki niebezp. w środowisku pracy-prom. optyczne 2

Czynniki niebezp. w środowisku pracy-prom. optyczne 2

Druga część artykułu poświęconego promieniowaniu optycznemu. Omówione w nim zostaną rodzaje promieniowań oraz ich wpływ na człowieka.

czytaj więcej
Czynniki niebezp. w środowisku pracy - prom. optyczne

Czynniki niebezp. w środowisku pracy - prom. optyczne

Pierwsza część artykułu poświęconego promieniowaniu optycznemu. Omówione w nim zostaną informacje ogólne, obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego oraz środki przeciwdziałania.

czytaj więcej
Pracodawca sam ustali poziom promieniowania optycznego

Pracodawca sam ustali poziom promieniowania optycznego

Od kilku dni weszła w życie nowela rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne. Pisałem już o niej 12 lipca 2012 r.

czytaj więcej