Ocena ryzyka - hałas

Pracodawca dokonuje pomiarów wielkości charakteryzujących hałas oraz porównuje wyniki tych pomiarów z wartościami NDN i wartościami progów działania. Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania ww. pomiarów, sposób rejestrowania i przechowywania wyników oraz ich udostępniania pracownikom określają przepisy w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

więcej

W przypadku przekroczenia wartości progów działania pracodawca planuje i podejmuje działania zmniejszające ryzyko zawodowe.

Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe związane z narażeniem pracowników na hałas, wynikające z cech miejsca pracy oraz ze stosowanych w konkretnych warunkach środków lub procesów pracy.

Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia w szczególności:

 • poziomu i rodzaju narażenia, włącznie z narażeniem na hałas impulsowy;
 • czasu trwania narażenia, w tym czasu pracy w godzinach nadliczbowych, oraz obowiązujących u pracodawcy systemów i rozkładów czasu pracy;
 • wartości NDN oraz wartości progów działania dla hałasu;
 • skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym należących do grup szczególnego ryzyka;
 • skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikających z interakcji pomiędzy hałasem i drganiami mechanicznymi;
 • informacji dotyczących poziomu emisji hałasu, dostarczanych przez producenta środków pracy;
 • istnienia alternatywnych środków pracy, zaprojektowanych do ograniczenia emisji hałasu;
 • informacji uzyskanych w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników;
 • pośrednich skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z interakcji pomiędzy hałasem i sygnałami bezpieczeństwa lub innymi dźwiękami, które pracownik powinien obserwować w celu ograniczenia ryzyka wypadku przy pracy;
 • skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z interakcji pomiędzy hałasem i substancjami chemicznymi o działaniu szkodliwym na narząd słuchu (substancjami ototoksycznymi), jeżeli umożliwia to stan wiedzy technicznej i medycznej;
 • dostępności środków ochrony indywidualnej przed hałasem o odpowiedniej charakterystyce tłumienia.
ARTYKUŁY
Hałas w środowisku pracy (klasyfikacja, wartości)

Hałas w środowisku pracy (klasyfikacja, wartości)

Hałas jako czynnik szkodliwy w środowisku pracy przy przekroczeniu dopuszczalnych norm, oddziałuje negatywnie na narząd słuchu. W celu ograniczenia hałasu istotne jest wyznaczenie tzw. wartości granicznych hałasu.

czytaj więcej
Zagrożenia na stanowiskach spawalniczych

Zagrożenia na stanowiskach spawalniczych

Podczas procesów spawalniczych pojawia się szereg czynników zagrażających życiu i zdrowiu pracowników oraz otoczeniu. Do najniebezpieczniejszych zagrożeń należą...

czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego - hałas i drgania

Ocena ryzyka zawodowego - hałas i drgania

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest istotnym elementem zarządzania bezpieczeństwem. Jak zatem ocenić ryzyko zawodowe w narażeniu na hałas i drgania mechaniczne?

czytaj więcej
Czynniki niebezp. w środowisku pracy - hałas

Czynniki niebezp. w środowisku pracy - hałas

Hałasem nazywamy każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy.

czytaj więcej