Ocena zgodności

System oceny zgodności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności tworzą:

 • przepisy określające zasadnicze i szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów;
 • przepisy oraz normy określające działanie podmiotów uczestniczących w procesie oceny zgodności.

więcej

System kontroli wyrobów zgodnie z powyższą ustawą obejmuje:

  • kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań;
  • postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami.

System oceny zgodności zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku tworzą zasady, procedury oraz normy określające sposób przeprowadzania oceny zgodności, oraz wymagania dotyczące wyrobów podlegających ocenie zgodności.

System nadzoru rynku zgodnie z ww. ustawą obejmuje:

  • kontrolę spełniania przez wyroby wymagań lub kontrolę w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia;
  • postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie;
  • kontrolę wyrobów przywożonych na teren Unii Europejskiej w zakresie objętym ustawą.

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. stosuje się do następujących rodzajów wyrobów:

  • kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób;
  • wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi;
  • urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska;
  • środków ochrony indywidualnej;
  • urządzeń spalających paliwa gazowe;
  • wyrobów ze szkła kryształowego;
  • maszyn;
  • wyrobów aerozolowych;
  • sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych;
  • silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki;
  • wyrobów wykorzystujących energię, dla których określono wymagania w aktach wykonawczych do art. 15 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

Przepisy ww. ustawy stosuje się do wyrobów medycznych, o których mowa w art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i w zakresie tam określonym, oraz do:

  • wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych,
  • wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

– w zakresie, w jakim do tych wyrobów mają zastosowanie wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

ARTYKUŁY
Jakie wymagania powinny spełniać maszyny?

Jakie wymagania powinny spełniać maszyny?

Maszyny i inne urządzenia techniczne, w które pracodawca wyposaża stanowiska pracy, powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności.

czytaj więcej
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Jedną z najważniejszych kwestii w eksploatacji urządzeń technicznych jest zapewnienie bezpiecznego ich użytkowania. Eksploatacja ta podlega dozorowi technicznemu.

czytaj więcej
Instrukcje obsługi maszyn

Instrukcje obsługi maszyn

Instrukcja obsługi maszyny powinna zawierać informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji, regulacji, montażu, transportu, a także wszelkie inne informacje dotyczące bezpieczeństwa maszyny.

czytaj więcej
Budowa i instalowanie dźwigów

Budowa i instalowanie dźwigów

23 stycznia 2017 r. została opublikowana w polskiej wersji językowej norma PN-EN 81-20:2014-10.

czytaj więcej
Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji butli LPG

Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji butli LPG

Urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli przewodem elastycznym o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa.

czytaj więcej
Praca na wysokości - rusztowania i ruchome podesty

Praca na wysokości - rusztowania i ruchome podesty

Prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezepicznych. Wynika to z zagrożeń na jakie narażony jest pracownik znjadujący się na wysokości.

czytaj więcej
Wymagania stawiane kandydatom na operatorów suwnic

Wymagania stawiane kandydatom na operatorów suwnic

Suwnice i cięgniki to szczególnego rodzaju dźwignice, wspomagające całą masę procesów technologicznych związanych z transportowaniem ładunków w zakładach pracy.

czytaj więcej
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Wymagania stawiane przeciwpożarowym instalacjom wodociągowym określono w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

czytaj więcej
Maszyna musi być wyposażona w instrukcję

Maszyna musi być wyposażona w instrukcję

Istotnym wymogiem bezpieczeństwa jest, aby maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku była wyposażona w odpowiednią instrukcję.

czytaj więcej
Eksploatacja zawiesi

Eksploatacja zawiesi

Warunkiem bezpiecznego wykonywania prac przeładunkowych jest dobranie odpowiedniego zawiesia do rodzaju i ciężaru przemieszczanego ładunku.

czytaj więcej
Wymagania BHP oraz ergonomii dla maszyn

Wymagania BHP oraz ergonomii dla maszyn

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych: definicje, obowiązki pracodawcy, wyposażenie maszyn, osłony i urządzenia ochronne, ergonomia.

czytaj więcej
Przeprowadzanie kontroli stanu instalacji gazowych

Przeprowadzanie kontroli stanu instalacji gazowych

Wszystkie instalacje na paliwa gazowe podczas eksploatacji powinny być poddawane corocznej kontroli stanu technicznego.

czytaj więcej