Ocena zgodności

System oceny zgodności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności tworzą:

 • przepisy określające zasadnicze i szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów;
 • przepisy oraz normy określające działanie podmiotów uczestniczących w procesie oceny zgodności.

więcej

System kontroli wyrobów zgodnie z powyższą ustawą obejmuje:

  • kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań;
  • postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami.

System oceny zgodności zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku tworzą zasady, procedury oraz normy określające sposób przeprowadzania oceny zgodności, oraz wymagania dotyczące wyrobów podlegających ocenie zgodności.

System nadzoru rynku zgodnie z ww. ustawą obejmuje:

  • kontrolę spełniania przez wyroby wymagań lub kontrolę w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia;
  • postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie;
  • kontrolę wyrobów przywożonych na teren Unii Europejskiej w zakresie objętym ustawą.

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. stosuje się do następujących rodzajów wyrobów:

  • kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób;
  • wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi;
  • urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska;
  • środków ochrony indywidualnej;
  • urządzeń spalających paliwa gazowe;
  • wyrobów ze szkła kryształowego;
  • maszyn;
  • wyrobów aerozolowych;
  • sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych;
  • silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki;
  • wyrobów wykorzystujących energię, dla których określono wymagania w aktach wykonawczych do art. 15 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

Przepisy ww. ustawy stosuje się do wyrobów medycznych, o których mowa w art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i w zakresie tam określonym, oraz do:

  • wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych,
  • wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

– w zakresie, w jakim do tych wyrobów mają zastosowanie wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

ARTYKUŁY
Normy dla produktów stosowanych w walce z COVID-19

Normy dla produktów stosowanych w walce z COVID-19

W kontekście kryzysu związanego z koronawirusem Europejski Komitet Normalizacyjny zgodził się udostępnić szereg zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów medycznych wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

czytaj więcej
Maska i filtry różnych producentów. Czy to bezpieczne?

Maska i filtry różnych producentów. Czy to bezpieczne?

Szczelność połączenia elementów oczyszczających z maską to podstawa i gwarancja bezpieczeństwa dróg oddechowych pracownika.

czytaj więcej
Czy zabawki są bezpieczne?

Czy zabawki są bezpieczne?

Klocki, lalki, pluszaki – to świetny prezent świąteczny dla najmłodszych. Kupując zabawkę sprawdź, czy nie odpadają od niej małe części, czy w maskotce nie pękają szwy.

czytaj więcej
Bezpieczne prace w ogrodzie

Bezpieczne prace w ogrodzie

Czy kosiarka lub sekator, których używasz na działce, nie stwarzają zagrożenia? Sprawdziła to Inspekcja Handlowa.

czytaj więcej
Import śoi w świetle nowych przepisów

Import śoi w świetle nowych przepisów

Rozporządzenie (UE) 2016/425, zastępujące dyrektywę 89/686/EWG2, które weszło w życie 21 kwietnia 2018 r., określiło wymagania dla wszystkich podmiotów łańcucha dostaw środków ochrony indywidualnej (śoi).

czytaj więcej
Sejm znowelizował ustawę o systemie oceny zgodności

Sejm znowelizował ustawę o systemie oceny zgodności

Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy o systemie oceny zgodności, który dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych i nakłada m.in. nowy system kar za wprowadzenie do obrotu niezgodnych z normami wyrobów.

czytaj więcej
Maszyny zespolone

Maszyny zespolone

Wiele zakładów pracy przystosowuje swoje maszyny do potrzeb technologicznych poprzez zestawianie „starych” maszyn z „nowymi”. Jak w takim przypadku odnieść się do wymogów formalnych wynikających z dyrektywy maszynowej?

czytaj więcej
Co druga kamizelka odblaskowa nie spełniała wymogów

Co druga kamizelka odblaskowa nie spełniała wymogów

Co druga kamizelka ostrzegawcza miała zaniżony współczynnik luminancji świetlnej - poinformował we wtorek UOKiK. Podkreślono, że oznacza to brak odpowiedniej widoczności użytkownika.

czytaj więcej
Jakie wymagania powinny spełniać maszyny?

Jakie wymagania powinny spełniać maszyny?

Maszyny i inne urządzenia techniczne, w które pracodawca wyposaża stanowiska pracy, powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności.

czytaj więcej
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Jedną z najważniejszych kwestii w eksploatacji urządzeń technicznych jest zapewnienie bezpiecznego ich użytkowania. Eksploatacja ta podlega dozorowi technicznemu.

czytaj więcej
Instrukcje obsługi maszyn

Instrukcje obsługi maszyn

Instrukcja obsługi maszyny powinna zawierać informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji, regulacji, montażu, transportu, a także wszelkie inne informacje dotyczące bezpieczeństwa maszyny.

czytaj więcej
Budowa i instalowanie dźwigów

Budowa i instalowanie dźwigów

23 stycznia 2017 r. została opublikowana w polskiej wersji językowej norma PN-EN 81-20:2014-10.

czytaj więcej