Druki

 1. Aneks do umowy o pracę
 2. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy
 3. Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
 4. Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej
 5. Informacja dla pracownika o wygaśnięciu umowy
 6. Informacja o substanacjach chemicznych, ich mieszanianach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 7. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy
 8. Kara: upomninienia, nagany, pieniężna
 9. Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
 10. Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
 11. Karta stwierdzenia choroby zawodowej
 12. Karta szkolenia wstępnego bhp
 13. Karta urlopowa
 14. Karta urlopowa dot. wypowiedzenia pracownika
 15. Karta wypadku
 16. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 17. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 18. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 19. Odmowa przywrócenia do pracy po orzeczeniu sądu pracy
 20. Odpowiedź na nakaz PIP
 21. Odwołanie pracownika ze stanowiska
 22. Odwołanie z urlopu bezpłatnego
 23. Oferta pracownika rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 24. Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej
 25. Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej
 26. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
 27. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami pracy i odbyciu szkolenia BHP
 28. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy
 29. Plan urlopów
 30. Podział urlopu
 31. Polecenie powypadkowe
 32. Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę
 33. Protokół odmowy przeprowadzenia badania trzeźwości pracownika
 34. Protokół powypadkowy – szkoły i placówki
 35. Protokół przeprowadzenia badania trzeźwości pracownika
 36. Protokół z ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 37. Protokół z wyjaśnień poszkodowanego
 38. Protokół z zebrania informacji od świadków wypadku
 39. Przeniesienie pracownika do innej pracy z powodu uzasadniających potrzeb pracodawcy
 40. Przesunięcie urlopu wypoczynkowego
 41. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
 42. Rejestr wypadków przy pracy
 43. Rejestr wypadków – szkoły i placówki
 44. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
 45. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych
 46. Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy
 47. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 48. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 49. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
 50. Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej – kierujący państwowy inspektor sanitarny
 51. Statystyczna karta wypadku – informacja do SKW
 52. Umowa agencyjna
 53. Umowa o dzieło
 54. Umowa o pracę
 55. Umowa o pracę na czas zastępstwa
 56. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 57. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
 58. Umowa przedwstępna
 59. Umowa zlecenie
 60. Wniosek o uchylenie decyzji PIP
 61. Wniosek o udzielenie urlopuj rodzicielskiego na podstawie art. 183 § 4 Kodeksu pracy
 62. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego na podstawie art. 179(1) § 1 Kodesku pracy
 63. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego na podstawie art. 182(1d) § 1 Kodeksu pracy
 64. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego na podstawie art. 182(4) § 1 Kodeksu pracy
 65. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
 66. Wniosek o udzielenie zwolnienia na opiekę nad dzieckiem
 67. Wniosek o wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów
 68. Wniosek o zwrot kosztów badania zawartości alkoholu
 69. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego
 70. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
 71. Zakres obowiązków
 72. Zarządzenie pracodawcy w celu zapewnienia okularów
 73. Zaświadczenie o ukończeniu kursu
 74. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP
 75. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
 76. Zawiadomienie o udzieleniu czasu wolnego za godziny nadliczbowe
 77. Zawiadomienie o wypadku poszkodowanego
 78. Zawiadomienie o wypadku przy pracy
 79. Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej
 80. Zawiadomienie o zastosowaniu porządkowej kary pieniężnej
 81. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
 82. Zgłoszenie wypadku
 83. Zgoda pracownika na przelew na konto
 84. Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 85. Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych – 2
 86. Zmiana terminu wykonania decyzji PIP

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)