Narzędzia:

DRUKI

Nazwa druku

Podstawa prawna

Otwórz

Aneks do umowy o pracę
art. 29 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy
art. 42 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
art. 237 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MZ z 01.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej
art. 29 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MZ z 01.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
Dokument z dokonania oględzin miejsca wypadku, maszyn lub urządzeń, oceny ich stanu technicznego
art. 28 ust. 2 ustawy z 04.04.2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą rozporządzenie MSWiA z 07.05.2019 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa
Formularz zgłoszeniowy do egzaminu po ukończeniu kursu ADR
art. 31 ustawy z 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
rozporządzenie MTBiGM z 15.02.2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
Informacja dla pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę
dział drugi rozdział II oddział 7 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
Informacja dla rodziny dotycząca wygaśnięcia umowy
dział drugi rozdział II oddział 7 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
art. 222 § 3 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MZ z 24.07.2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy
art. 226 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
Kara: upomnienia, nagany, pieniężna
art. 108 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
art. 227 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MZ z 02.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Karta ewidencji odpadów
art. 236a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach
Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych
art. 236a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
art. 237 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MZ z 01.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
art. 236a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach
art. 237 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MZ z 01.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
art. 2375 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
art. 161 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 1671 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 5 ust. 4 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
rozporządzenie MPiPS z 23.01.2022 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
art. 57b ust. 4 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
rozporządzenie MPiPS z 24.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania
art. 221 § 3 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 48 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 35 ustawy z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
art. 70 § 11 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 174 § 3 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 237 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MZ z 01.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
art. 237 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MZ z 01.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
dział piąty ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 1043 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 1868a ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MRPiPS z 8.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
Plan urlopów
art. 163 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
Podział urlopu
art. 162 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
Polecenie powypadkowe
art. 237 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie RM z 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę
art. 36 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
Protokół powypadkowy
art. 28 ust. 2 ustawy z 04.04.2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą rozporządzenie MSWiA z 07.05.2019 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa
art. 95a ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty
rozporządzenie MENiS z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
art. 237 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MRPiPS z 24.05.2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
art. 237 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie RM z 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
art. 237 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie RM z 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
art. 164 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 227 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MZ z 02.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
art. 237 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie RM z 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
art. 95a ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty
rozporządzenie MENiS z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
art. 237 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MZ z 01.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
art. 1511 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 53 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 32 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 229 § 8 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MZiOS z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
art. 237 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MZ z 01.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
art. 237 § 3 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MRiPS z 09.12.2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
art. 97 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MR,PiPS z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy
art. 7582 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny
art. 627 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny
art. 2981 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 25 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 1013 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 389 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny
art. 734 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny
art. 34 ustawy z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
art. 23 ust. 5 ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
rozporządzenie MPiT z 21.05.2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
art. 23 ust. 5 ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
rozporządzenie MPiT z 21.05.2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
Art. 183 § 6 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MRPiPS z 8.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
Art. 1823 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MRPiPS z 8.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
Wnioski o udzielenie urlopu rodzicielskiego:
rozporządzenie MRPiPS z 8.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
rozporządzenie MRPiPS z 8.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
rozporządzenie MRPiPS z 8.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
rozporządzenie MRPiPS z 8.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
art. 163 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 73 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
art. 21 ust. 6 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
rozporządzenie MGPiPS z 10.04.2003 r. w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie
art. 174 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 28 ust. 2 ustawy z 04.04.2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą
rozporządzenie MSWiA z 07.05.2019 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa
art. 28 ust. 2 ustawy z 04.04.2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą
rozporządzenie MSWiA z 07.05.2019 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa
art. 23715 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MZ z 06.06.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
art. 42 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 94 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MPiPS z 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
art. 117 ust. 5 ustawy z 14.12.2016 r. — Prawo oświatowe
rozporządzenie MEN z 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
art. 117 ust. 5 ustawy z 14.12.2016 r. — Prawo oświatowe
rozporządzenie MEN z 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
art. 68a ust. 5 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty
rozporządzenie MEN z 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
art. 117 ust. 5 ustawy z 14.12.2016 r. — Prawo oświatowe
rozporządzenie MEN z 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
art. 117 ust. 5 ustawy z 14.12.2016 r. — Prawo oświatowe
rozporządzenie MEN z 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
art. 68a ust. 5 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty
rozporządzenie MEN z 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
art. 117 ust. 5 ustawy z 14.12.2016 r. — Prawo oświatowe
rozporządzenie MEN z 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
art. 2375 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
art. 237 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MZ z 01.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
art. 5 ust. 4 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
rozporządzenie MPiPS z 19.12.2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
art. 237 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie RM z 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
art. 110 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 237 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
rozporządzenie MZ z 01.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
art. 234 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 86 § 3 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 151 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 151 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
art. 35 ustawy z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)