Thumb

Badanie: ponad połowa Polaków odczuwa symptomy wypalenia zawodowego

65 proc. aktywnych zawodowo Polaków skarży się na symptomy wypalenia zawodowego. Do najczęstszych objawów należą fizyczne i psychiczne wyczerpanie, brak satysfakcji z pracy, motywacji do działania oraz długotrwałe zmęczenie – wynika z najnowszego badania opinii społecznej.
Thumb

Ch jak choroby zawodowe

Warunki pracy, czyli zespół czynników występujących w środowisku pracy, wynikających z procesu pracy oraz czynników związanych z wykonywaniem pracy, bezspornie wpływają na zdrowie pracowników. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 r. (według stanu w dniu 31 grudnia) liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia wyniosła 532,3 tys. Jednym z negatywnych skutków pracy w warunkach narażenia zawodowego może okazać się dla pracownika choroba zawodowa. Ochrona zdrowia ludzi pracujących w Polsce kształtowana jest przez system prawny obejmujący normy prawne o charakterze powszechnie obowiązującym oraz normy wewnątrzzakładowe. W praktyce natomiast najistotniejszą rolę w zakresie ochrony zdrowia pracujących odgrywa pracodawca. Fundamentalnym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczególne obowiązki pracodawcy związane są z chorobami zawodowymi pracowników, począwszy od obowiązku zgłoszenia ich podejrzenia. Celem artykułu jest przedstawienie procedury dotyczącej chorób zawodowych (od zgłoszenia podejrzenia do stwierdzenia choroby zawodowej) i obowiązków pracodawcy w przedmiotowym zakresie. Pojęcie choroby zawodowej W polskim prawie od lat istnieje normatywna definicja choroby zawodowej i jest ona zawarta w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 2351 k.p. za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. Za chorobę zawodową może być uznana tylko choroba znajdująca się w wykazie takich chorób, określonym w aktualnym rozporządzeniu wykonawczym do Kodeksu pracy. Choroby zawodowe powstają wskutek stałego wykonywania pracy w niedogodnej pozycji,…
Thumb

Borelioza – choroba zawodowa zagrażająca m.in. rolnikom i leśnikom

Wraz z nadejściem wiosny rośnie aktywność kleszczy. Wzrost populacji tych pajęczaków spowodowany jest ciepłymi, wilgotnymi zimami oraz brakiem drapieżników na nie polujących. Miejsca, w których najbardziej jesteśmy narażeni na kontakt z kleszczem to przede wszystkim łąki, pastwiska, parki, krzewy sąsiadujące z wysokimi trawami, a także miejskie trawniki.
Thumb

Zmiana wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

1 kwietnia br. zmianie ulegną kwoty jednorazowych odszkodowań wypłacanych pracownikom bądź ich rodzinom z tytułu wypadków mających miejsce w zakładzie pracy. Nowe kwoty będą dotyczyć również pracowników, których dotknęła choroba zawodowa.
Thumb

Czy można potraktować zakażenia koronawirusem jako wypadek przy pracy?

Czy w świetle obowiązującego prawa zarażenie koronawirusem w trakcie pracy można uznać za wypadek przy pracy?
Thumb

Choroby skóry związane z pracą

Choroby zawodowe skóry należą do trzech najważniejszych zarejestrowanych chorób zawodowych w Europie. Szacuje się, że stanowią 20-30% wszystkich chorób zawodowych.
Thumb

Zdrowie górników: spada liczba chorób zawodowych

W latach 2014-2019 w polskim górnictwie zmarło przy pracy z przyczyn naturalnych 66 osób. Najczęstszą przyczyną ich śmierci były zawały serca.
Thumb

Ochrona pracowników przed kleszczami

Okres między majem a listopadem jest szczególnie niebezpieczny jeśli chodzi o aktywność kleszczy. Niektórzy pracownicy mogą być narażeni na ukąszenia przez kleszcze oraz występuje u nich ryzyko zachorowania na choroby.
Thumb

Choroby związane z pracą, choroby parazawodowe

Problemy zdrowotne związane z pracą to nie tylko choroby zawodowe. Istnieje także grupa chorób o wieloczynnikowym pochodzeniu, na których rozwój, przebieg może wpływać środowisko pracy.
Thumb

Praca w rolnictwie jest coraz bezpieczniejsza

Liczba wypadków w rolnictwie się zmniejsza - w 1993 r. doszło do blisko 66 tys. takich zdarzeń, a w ubiegłym roku - około 15,3 tys. Niemal połowa z nich to upadki - poinformował dyrektor Biura Prewencji KRUS Cezary Nobis