Stan prac związanych z utylizacją azbestu w Polsce

Ponad 12 lat temu uchwalono Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.  Jak przebiegają prace związane z Programem? Co jest największą przeszkodą w realizacji założonych celów?

WUG: zawały serca najczęstszą przyczyną śmierci górników w pracy

W latach 2017-2021 w polskim górnictwie zmarło przy pracy - nie na skutek wypadków, ale z przyczyn naturalnych - 51 osób. Najczęstszą przyczyną śmierci były zawały serca - wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. W ub. roku w pracy zmarło 10 górników, wobec 9 rok wcześniej.

Uwaga na kleszcze!

Jak co roku, wraz ze wzrostem temperatur, rośnie aktywność kleszczy.  Miejsca, w których najczęściej możemy je spotkać to przede wszystkim łąki, pastwiska, parki, krzewy sąsiadujące z wysokimi trawami, a także miejskie trawniki. Wzrost populacji tych pajęczaków spowodowany jest ciepłymi, wilgotnymi zimami oraz brakiem drapieżników na nie polujących.

Wypadki i choroby zawodowe w górnictwie

Pod koniec maja bieżącego roku ukazał się dokument pt. „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2021 roku” wydany przez Wyższy Urząd Górniczy. W poniższym tekście przedstawiamy wybrane wyniki dotyczące wypadków i chorób zawodowych na podstawie powyższej publikacji.

Zmiana kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Końcem lutego ukazało się obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Badanie: depresja pracowników to dla gospodarki koszt 325 mln zł rocznie

Ponad 61 proc. Polaków ocenia, że ma oznaki depresji - wynika z badania sondażowego przekazanego PAP przez UCE Research. Straty dla gospodarki wywołane absencją pracowników w depresji, sięgają 325 mln zł rocznie - podali autorzy badania.

Badanie: ponad połowa Polaków odczuwa symptomy wypalenia zawodowego

65 proc. aktywnych zawodowo Polaków skarży się na symptomy wypalenia zawodowego. Do najczęstszych objawów należą fizyczne i psychiczne wyczerpanie, brak satysfakcji z pracy, motywacji do działania oraz długotrwałe zmęczenie – wynika z najnowszego badania opinii społecznej.

Ch jak choroby zawodowe

Warunki pracy, czyli zespół czynników występujących w środowisku pracy, wynikających z procesu pracy oraz czynników związanych z wykonywaniem pracy, bezspornie wpływają na zdrowie pracowników. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 r. (według stanu w dniu 31 grudnia) liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia wyniosła 532,3 tys. Jednym z negatywnych skutków pracy w warunkach narażenia zawodowego może okazać się dla pracownika choroba zawodowa. Ochrona zdrowia ludzi pracujących w Polsce kształtowana jest przez system prawny obejmujący normy prawne o charakterze powszechnie obowiązującym oraz normy wewnątrzzakładowe. W praktyce natomiast najistotniejszą rolę w zakresie ochrony zdrowia pracujących odgrywa pracodawca. Fundamentalnym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczególne obowiązki pracodawcy związane są z chorobami zawodowymi pracowników, począwszy od obowiązku zgłoszenia ich podejrzenia. Celem artykułu jest przedstawienie procedury dotyczącej chorób zawodowych (od zgłoszenia podejrzenia do stwierdzenia choroby zawodowej) i obowiązków pracodawcy w przedmiotowym zakresie. Pojęcie choroby zawodowej W polskim prawie od lat istnieje normatywna definicja choroby zawodowej i jest ona zawarta w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 2351 k.p. za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. Za chorobę zawodową może być uznana tylko choroba znajdująca się w wykazie takich chorób, określonym w aktualnym rozporządzeniu wykonawczym do Kodeksu pracy. Choroby zawodowe powstają wskutek stałego wykonywania pracy w niedogodnej pozycji,…

Borelioza – choroba zawodowa zagrażająca m.in. rolnikom i leśnikom

Wraz z nadejściem wiosny rośnie aktywność kleszczy. Wzrost populacji tych pajęczaków spowodowany jest ciepłymi, wilgotnymi zimami oraz brakiem drapieżników na nie polujących. Miejsca, w których najbardziej jesteśmy narażeni na kontakt z kleszczem to przede wszystkim łąki, pastwiska, parki, krzewy sąsiadujące z wysokimi trawami, a także miejskie trawniki.

Zmiana wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

1 kwietnia br. zmianie ulegną kwoty jednorazowych odszkodowań wypłacanych pracownikom bądź ich rodzinom z tytułu wypadków mających miejsce w zakładzie pracy. Nowe kwoty będą dotyczyć również pracowników, których dotknęła choroba zawodowa.