Praca nadliczbowa a polecenie przełożonego

Do zainicjowania pracy w godzinach nadliczbowych najczęściej dochodzi na podstawie polecenia wydanego przez pracodawcę czy też innego przełożonego. Jednak w orzecznictwie nieraz rozpatrywane były przypadki, w których wykonywanie przez pracownika zadań poza jego harmonogramowymi godzinami pracy było uznawane za pracę nadliczbową, mimo braku uprzednio wydanego polecenia w tym zakresie.

Badanie: Polacy chcą umowy o pracę, ale i balansu między obowiązkami i życiem osobistym

Polacy nadal preferują zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i chcą zachować balans między obowiązkami, a życiem osobistym; ponad połowa badanych deklaruje, że odejdzie z pracy w przypadku działań mobbingowych - wynika z raportu serwisu pracuj.pl.

Czy osoby niepełnosprawne mogą pracować w weekendowym systemie czasu pracy?

Pracodawca chciałby zatrudnić osoby z niepełnosprawnością lekką lub umiarkowaną w systemie pracy weekendowej. Zastanawia się jednak, czy system ten może zostać w pełni wykorzystany w odniesieniu do osób niepełnosprawnych z powodu ograniczeń dotyczących norm czasu pracy, którymi są objęci...

Czy dodatkowe przerwy wprowadzone w ramach skróconego czasu pracy wchłaniają przerwy z art. 134 KP?

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw ustanowiła w przepisach prawa pracy dodatkowe przerwy w pracy na podstawie art. 134 KP. „Nowe” przerwy w niektórych przypadkach budzą jednak wątpliwości…

Niepełnosprawność a praca w systemie przerywanego czasu pracy

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.), czas pracy pracownika posiadającego orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 1 ustawy), natomiast czas pracy pracownika posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 2 ustawy). Ponadto, osoba niepełnosprawna (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) nie może być zatrudniona w godzinach nadliczbowych (art. 15 ust. 3 ustawy). Mając na względzie tego typu ograniczenia w zakresie czasu pracy powstaje wątpliwość, czy pracownicy niepełnosprawni mogą zostać objęci systemem przerywanego czasu pracy?

Weszły w życie nowe przepisy prawa pracy dotyczące tzw. work-life balance

Zmiany w urlopach rodzicielskich i szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy – takie m.in. rozwiązania przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy, która w środę weszła w życie. "Zmiany mają ułatwić rodzicom godzenie życia zawodowego z rodzinnym" - podkreśla szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Jak ustalić co 4 niedzielę wolną od pracy?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Teoretycznie zasada ta nie powinna przysparzać trudności, czy rzeczywiście tak jest?

Praca na nocnej zmianie w dniu wprowadzenia i odwołania czasu letniego

Dwukrotnie w każdym roku kalendarzowym pracodawcy organizujący pracę pracownikom nocnej zmiany zderzają się z konsekwencjami wynikający-mi z faktu wprowadzenia i odwołania czasu letniego. W dniach, w których zdarzenie to następuje powstaje pytanie, jaki ma ono wpływ na wymiar czasu pracy pracownika świadczącego pracę na nocnej zmianie.

Badanie brytyjskie: czterodniowy tydzień pracy poprawia samopoczucie i utrzymuje wydajność

Skrócenie czasu pracy o 20 proc. w skali tygodnia bez utraty wynagrodzenia doprowadziło do znacznego spadku poziomu stresu pracowników, redukcji dni na zwolnieniu chorobowym, zwiększenia lojalności pracowników wobec pracodawcy oraz wyraźnie poprawiło równowagę między życiem zawodowym a prywatnym osób w wieku roboczym. Nie wpłynęło natomiast na pogorzenie wydajności - wynika z badań w Wielkiej Brytanii.

Czy czas podróży służbowej oraz zasad rozliczania czasu podróży służbowej w ramach czasu pracy pracownika powinien zostać uregulowany ustawowo?

W aktualnych przepisach prawnych nie znajdziemy regulacji dotyczących czasu pracy w podróży służbowej, a także tego jak długo taka podróż może trwać. Brak ustawowego uregulowania czasu podróży służbowej doprowadził do tego, że lukę prawną wypełniło orzecznictwo sądów – często krzywdzące pracowników.