Narzędzia:

Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Asystent BHP

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydawcą Asystent BHP Portal, zwanym dalej „Portal”, jest firma Tarbonus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 17, 31-231 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000028983, NIP: 8671972415, zwana dalej „Wydawcą”.

§ 2 PRAWA AUTORSKIE

 1. Asystent BHP jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem, będącym własnością Wydawcy. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej Wydawcy.
 2. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w Portalu przysługują Wydawcy.
 3. Portal podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
 4. Zawartość Portalu stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia Wydawcy kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Portalu lub ich fragmentów jest zabronione.
 5. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na Portalu jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Wykorzystywanie materiałów umieszczonych na Portalu lub ich fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw Wydawcy i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez Wydawcę stosownych środków prawnych przeciwko naruszycielom.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w portalu materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Wydawcy lub osób trzecich.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UZYTKOWNIKÓW PORTALU 

 1. Aby otrzymać dostęp do Portalu niezbędne jest dokonanie rejestracji i opłacenie abonamentu.
 2. Użytkownik może wybrać miesięczny, kwartalny lub roczny dostęp do Portalu.
 3. Płatność za zamówiony abonament dostępowy może nastąpić za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności lub przelewem bankowym.
 4. Ceny abonamentów dostępowych znajdujących się w ofercie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacją jego postanowień.
 6. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
 7. Użytkownicy nie są uprawnieni do przekazywania danych logowania osobom trzecim.
 8. Logo i nazwa Portalu są dobrami prawnie chronione i przysługują Wydawcy; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Wydawcy, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i może skutkować natychmiastową reakcją Wydawcy, włącznie z pociągnięciem naruszającego prawa Wydawcy do odpowiedzialności odszkodowawczej. 

§ 4 PRAWA WYDAWCY

Wydawca zastrzega sobie prawo do:

 1. Edycji, usunięcia, zmiany wyglądu, zawartości, sposobu działania Portalu bez podania przyczyny.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

 1. Wydawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Portal wolny od wad.
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług Portalu przez Wydawcę lub niezrealizowania zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Wydawcy.
 3. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę Portalu, powinien poinformować o tym Wydawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Użytkownik może kontaktować się ze Wydawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@asystentbhp.pl
 5. Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
  • imię i nazwisko Użytkownika, firma (nazwa) Użytkownika;
  • adres e-mail;
  • wskazanie przyczyny, z którą wiąże się reklamacja;
  • określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.
 6. Wydawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 6 PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Formę i treść informacji nie pochodzących od redakcji Portalu, a zamieszczanych przez użytkowników w komentarzach oraz w innych, przeznaczonych do tego miejscach na Portalu.
 2. Formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na łamach Portalu, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
 3. Sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
 4. Jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika.
 5. Informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników.
 6. Niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu.
 7. Szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Wydawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

§ 7 ODSTĄPIENIE UŻYTKOWNIKA OD UMOWY

 1. W przypadku Portalu, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury zamawiania, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na aktywowanie dostępu do Portalu natychmiast po dokonaniu zamówienia i zawarciu umowy, co powoduje natychmiastowy dostęp do zakupionych treści i utratę prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 NEWSLETTER

 1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej informacji w postaci reklam.
 2. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Portalu co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i postanowień „Polityki prywatności”.
 3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez Dostawcę informacji handlowych pochodzących od Dostawcy.
 4. Rezygnacja z usługi wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

§ 9 KONTAKT Z REDAKCJĄ

 1. Użytkownik może przekazać Wydawcy swoje opinie oraz pytania dotyczące Portalu oraz uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich droga mailową na adres redakcja@asystentbhp.pl.
 2. Przesłanie opinii, uwagi lub pytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Wydawcą. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.
 3. Na merytoryczne maile redakcja ma czas odpowiedzi do 14 dni.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje użytkownika od momentu ogłoszenia go na stronie https://asystentbhp.pl/regulamin/.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są na stronie https://asystentbhp.pl/regulamin/.
 3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 4. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Wydawca ma prawo do jego wiążącej wykładni.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)