Urząd Dozoru Technicznego

Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych oraz urządzeń do odzyskiwania par paliwa. Dozór techniczny jest wykonywany przez jednostki dozoru technicznego, którymi są: 

  • Urząd Dozoru Technicznego (UDT),
  • Transportowy Dozór Techniczny (TDT),
  • Wojskowy Dozór Techniczny (WDT).

więcej

Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego nie zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń, mające wpływ na ich bezpieczną pracę, zgodnie z przepisami o dozorze technicznym i przepisami szczególnymi.

Wytwarzanie urządzeń technicznych z zamiarem ich wprowadzenia do eksploatacji odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

W toku uzgadniania dokumentacji technicznej ustala się formę wykonywania dozoru technicznego.

Zmiana uzgodnionej dokumentacji technicznej wymaga ponownego uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi jest wykonywany w formie:

    • dozoru technicznego pełnego;
    • dozoru technicznego ograniczonego;
    • dozoru technicznego uproszczonego.
ARTYKUŁY
Wymagania dla operatora wózka jezdniowego

Wymagania dla operatora wózka jezdniowego

Chcesz zdobyć odpowiednie kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych? To musisz wiedzieć co zmieniło się w przepisach od 10 sierpnia 2018 r. w tym zakresie.

czytaj więcej
Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym

12 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym. Większość przepisów z nowelizacji ustawy wejdzie w życie już 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej
Rząd ma zająć się dozorem technicznym

Rząd ma zająć się dozorem technicznym

Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia techniczne w firmach będą musieli systematycznie aktualizować swoje zaświadczenia kwalifikacyjne - zakłada projekt nowelizacji ustawy o dozorze technicznym.

czytaj więcej
Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych

Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych

9 stycznia 2018 roku w Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

czytaj więcej
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Jedną z najważniejszych kwestii w eksploatacji urządzeń technicznych jest zapewnienie bezpiecznego ich użytkowania. Eksploatacja ta podlega dozorowi technicznemu.

czytaj więcej
Budowa i instalowanie dźwigów

Budowa i instalowanie dźwigów

23 stycznia 2017 r. została opublikowana w polskiej wersji językowej norma PN-EN 81-20:2014-10.

czytaj więcej
Zmiany w ustawie o dozorze technicznym (komunikat)

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym (komunikat)

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podało do wiadomości komunikat o zmianach w ustawie o dozorze technicznym.

czytaj więcej
Aktualny wykaz maszyn do robót ziemnych i drogowych

Aktualny wykaz maszyn do robót ziemnych i drogowych

Od 1 kwietnia 2017 r. uległ zmianie wykaz maszyn, do których obsługi wymagana jest książka operatora. Poniżej przedstawione zostały tabele zmian.

czytaj więcej
Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn

Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn

Rozporządzenie, które wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. ogranicza ilość obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn.

czytaj więcej
Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji butli LPG

Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji butli LPG

Urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli przewodem elastycznym o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa.

czytaj więcej
Wymagania stawiane kandydatom na operatorów suwnic

Wymagania stawiane kandydatom na operatorów suwnic

Suwnice i cięgniki to szczególnego rodzaju dźwignice, wspomagające całą masę procesów technologicznych związanych z transportowaniem ładunków w zakładach pracy.

czytaj więcej
Bezpieczeństwo pracy dźwigami towarowymi małymi

Bezpieczeństwo pracy dźwigami towarowymi małymi

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

czytaj więcej