Regulacja w przepisach prawa dotyczących uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Według projektu ustawy wpisanego do wykazu prac legislacyjnych rządu w IV kwartale 2021 r. ulec mają przepisy dotyczące zasad nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Z powodu konieczności odpowiedniego uregulowania w przepisach prawa kwestii dotyczących uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 z późn. zm.) niezbędne jest podjęcie prac nad przygotowaniem projektu ustawy.

W rozporządzeniu powinny być zawarte jedynie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast przepisy dotyczące uzyskiwania wyżej przedstawionych uprawnień nie powinny być objęte tą regulacją.

W związku z tym konieczne jest podjęcie prac legislacyjnych, których celem będzie uregulowanie przepisów prawa w zakresie nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Według ww. rozporządzenia :

Maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Szkolenie, o którym mowa obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

 Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • dokumentacji technicznej maszyn roboczych,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych,
  • technologii wykonywania robót ziemnych,
  • użytkowania i obsługi maszyn roboczych.

Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych.

Szkolenie, o którym mowa powyżej, może prowadzić podmiot, który posiada:

  • warunki lokalowe do prowadzenia wykładów,
  • park maszynowy wraz z placem manewrowym,
  • kadrę wykładowców,
  • warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne.

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora.

Wzór książki operatora zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa powyżej, opracowuje programy szkolenia, prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.

Jak czytamy w informacjach o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie przedstawionych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w  czasie stosowania powyższych regulacji natrafiono na braki dotyczące m.in. wysokości opłat za udostępnienie ww. programów szkoleń, wzoru wniosku o sprawdzenie kwalifikacji i wydanie uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych, wysokości opłat związanych ze sprawdzeniem kwalifikacji i wydaniem uprawnień, składu komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej sprawdzenie ww. kwalifikacji i wymagań wobec osób wchodzących w skład tej komisji, wydawania duplikatów dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień i opłat z tym związanych. Przygotowanie przepisów obejmujących między innymi te kwestie i wprowadzanie regulacji na poziomie ustawowym pozwoli na właściwe uregulowanie przepisów dotyczących nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień oraz ich właściwe stosowanie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakresem projektowanej ustawy będą objęte maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia i środowiska, oraz do obsługi których wymagane jest uzyskanie uprawnień określonych w przedmiotowej ustawie.

Projekt ustawy przewiduje uregulowanie następujących kwestii:

1) wymagań wobec osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;

2) zasad nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych;

3) zasad wydawania duplikatów książki operatora i jej wymiany;

4) powierzenia, przez ministra właściwego do spraw gospodarki, organowi podległemu temu ministrowi lub przez niego nadzorowanemu albo jednostce podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej, albo instytutowi działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, wykonywania zadań w zakresie sprawdzania kwalifikacji i wydawania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych;

5) zasad uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych przez osoby posiadające kwalifikacje lub uprawnienia uzyskane w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie obsługi maszyn lub urządzeń technicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 oraz z 2021 r. poz. 78).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 z późn. zm.)

Źródło:

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 

Skomentuj