Thumb

Wymagany poziom zatrudnienia w służbie bhp

Służba BHP jest wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej pracodawcy jednostką, której obowiązek powołania do życia powstaje w momencie zatrudnienia 101 pracownika (zob. art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy – dalej: KP) (por. wyrok NSA z 13.10.2006 r., I OSK 263/06, Legalis Nr 83368). Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 ze zm.) określają jedynie dolną granicę poziomu zatrudnienia w omawianej jednostce organizacyjnej, wyznaczając progi liczebności załogi, których przekroczenie pociąga za sobą obowiązek zwiększenia obsady zakładowej służby BHP.
Thumb

Instruktaż ogólny i stanowiskowy pracownika służby bhp

Jak szkolić nowo przyjmowanego pracownika służby bhp?
Thumb

Kontrola „covidowa” w zakładach pracy

Jak ustalił serwis Prawo.pl, w fabrykach pojawiła się od niedawna dodatkowa służba BHP, której zadaniem jest sprawdzanie, czy pracownicy przestrzegają obostrzeń wprowadzonych przez pracodawcę w związku z pandemią. Opornym grożą sankcje w postaci mandatu, nagany, a nawet zwolnienia z pracy.
Thumb

Staż w służbie BHP

Staż BHP? Kiedy zatrudnienie liczy się do stażu BHP?
Thumb

19 września – Dzień Pracownika Służby BHP

Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19.09. Został on wprowadzony podczas Kongresu Służby BHP w październiku 2010 r. Ostatecznie o dacie 19.09 zadecydowali delegaci na Nadzwyczajnym Zjeździe OSPSBHP w grudniu 2010 r.
Thumb

Wypadek ucznia w szkole – zasady postępowania

Wypadki uczniów w szkole zdarzają się niestety dość często, dlatego należy wiedzieć jakie działania należy podjąć, gdy dojdzie do takiego zdarzenia.
Thumb

Bezpieczeństwo pracownika przyszłości

W zeszłym tygodniu w dniach 26-27 września br. w Warszawie odbyło się III Ogólnopolskie Forum Służby BHP organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.
Thumb

Wszystko co należy wiedzieć o komisji bhp

Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy pełni rolę organu doradczego i opiniodawczego pracodawców.
Thumb

BHP w kieszeni

Asystent BHP to unikatowe rozwiązanie informatyczne wspomagające pracę służb BHP. Takie rozwiązanie daje możliwość korzystania z całej zawartości w każdych warunkach terenowych, sprzętowych i czasowych.
Thumb

Wzór oceny stanu bhp w zakładzie

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów określających rzeczywisty poziom bhp w zakładzie. Pozwala także oszacować koszty związane z bhp na dany rok.