Thumb

Czym są i czemu służą instrukcje bhp?

Instrukcje bhp są jednym z niezbędnych elementów służących do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Kto odpowiada za wydanie instrukcji w sprawie BHP w zakładzie pracy? Co powinna zawierać? Jaką rolę w tym zakresie pełni służba BHP?
Thumb

Pracownicy tymczasowi a stan załogi obligujący do utworzenia służby BHP

Nasz zakład pracy zatrudnia obecnie 97 pracowników. W związku z tym nie mamy obowiązku tworzenia służby BHP jako jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze przedsiębiorstwa. Zadania służby BHP wykonuje u nas specjalista spoza zakładu na zasadach art. 23711 § 2 kodeksu pracy (dalej: KP). Niebawem chcielibyśmy zatrudnić paru pracowników wynajętych z agencji pracy tymczasowej. Fakt ten spowoduje, że poziom zatrudnienia w naszym przedsiębiorstwie przekroczy 100 pracowników, co wiązałoby się z koniecznością utworzenia służby BHP. Czy jednak pracownicy tymczasowi są wliczani na poczet poziomu zatrudnienia, który decyduje o konieczności utworzenia służby BHP? Czy do stanu liczebnego załogi w kontekście tego obowiązku należy wliczać tylko pracowników zatrudnionych na zasadach kodeksowych?
Thumb

Zawód inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy jest pracownikiem służby bhp, który w hierarchii zawodowej na tej płaszczyźnie znajduję się najniżej. Jakie wymagania, a także umiejętności powinna posiadać osoba na tym stanowisku?
Thumb

Czy można odbyć wstępne szkolenie BHP przed nawiązaniem stosunku pracy?

Zamierzamy zatrudnić nowego pracownika z dniem 1 października. Do tego czasu zostało jeszcze kilka dni. Z pewnych względów przed tą datą nie możemy zawrzeć z nim umowy o pracę. Od dłuższego czasu osoba ta ma status bezrobotnego. Czy moglibyśmy poddać go szkoleniu wstępnemu BHP już teraz, zanim dojdzie do formalnego rozpoczęcia pracy w naszym przedsiębiorstwie? Tego typu działanie podyktowane jest względami natury organizacyjnej. Szkolenia z zakresu BHP prowadzi u nas specjalista spoza zakładu pracy, który zajmuje się wykonywaniem zadań służby BHP, na podstawie art. 23711 § 2 kodeksu pracy (dalej: KP). W siedzibie naszej firmy pojawia się w każdą środę i mógłby wtedy przeszkolić tego nowego pracownika. Przy czym, pewna kwestia budzi nasze wątpliwości. A mianowicie, zgodnie z art. 2373 § 3 KP, szkolenia BHP mają odbywać się w czasie pracy. Czy jednak w przedstawionej sytuacji czas udziału w szkoleniu BHP również będzie wliczony do czasu pracy, skoro uczestnicząca w nim osoba jeszcze nie posiada statusu pracownika?
Thumb

Zastępstwo w służbie BHP

Zatrudniamy ponad 200 pracowników. Posiadamy jednoosobową służbę BHP. Niestety, pracownik ten jest od pewnego czasu nieobecny w pracy z powodu stanu zdrowia. Czeka na operację, po której jego nieobecność może potrwać jeszcze parę miesięcy. Czy na czas jego nieobecności możemy zawrzeć umowę zlecenia ze specjalistą spoza zakładu, który przejmie jego obowiązki?
Thumb

19 września – Dzień Pracownika Służby BHP

Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19.09. Został on wprowadzony podczas Kongresu Służby BHP w październiku 2010 r. Ostatecznie o dacie 19.09 zadecydowali delegaci na Nadzwyczajnym Zjeździe OSPSBHP w grudniu 2010 r.
Thumb

Wymagany poziom zatrudnienia w służbie bhp

Służba BHP jest wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej pracodawcy jednostką, której obowiązek powołania do życia powstaje w momencie zatrudnienia 101 pracownika (zob. art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy – dalej: KP) (por. wyrok NSA z 13.10.2006 r., I OSK 263/06, Legalis Nr 83368). Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 ze zm.) określają jedynie dolną granicę poziomu zatrudnienia w omawianej jednostce organizacyjnej, wyznaczając progi liczebności załogi, których przekroczenie pociąga za sobą obowiązek zwiększenia obsady zakładowej służby BHP.
Thumb

Instruktaż ogólny i stanowiskowy pracownika służby bhp

Jak szkolić nowo przyjmowanego pracownika służby bhp?
Thumb

Kontrola „covidowa” w zakładach pracy

Jak ustalił serwis Prawo.pl, w fabrykach pojawiła się od niedawna dodatkowa służba BHP, której zadaniem jest sprawdzanie, czy pracownicy przestrzegają obostrzeń wprowadzonych przez pracodawcę w związku z pandemią. Opornym grożą sankcje w postaci mandatu, nagany, a nawet zwolnienia z pracy.
Thumb

Staż w służbie BHP

Staż BHP? Kiedy zatrudnienie liczy się do stażu BHP?