Thumb

Urlop na żądanie

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu na żądanie w wymiarze czterech dni w ciągu roku. Kiedy należy złożyć wniosek o urlop na żądanie? Czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu?
Thumb

Umowa o pracę a ciąża

Czy pracownicy będącej zatrudnionej w oparciu o umową na czas określony w przypadku ciąży przedłuża się umowę? Kiedy ciężarną pracownicę można zwolnić? Co się dzieje w przypadku umowy zawartej z agencją pracy tymczasowej?
Thumb

Odpowiedzialność materialna pracowników

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach kodeksu pracy. Odpowiedzialność pracownika Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka. W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych. Powyższe zostało rozwinięte w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 lutego 2016 r., Sygn. akt III APa 13/15, w którym czytamy, że: aby można było mówić o odpowiedzialności majątkowej pracownika, konieczne jest powstanie szkody w majątku pracodawcy. Szkoda powinna obejmować zarówno faktyczne straty, które poniósł pracodawca, jak i utracone korzyści, które powstały w wyniku tego działania. Pracownik ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa swoich działań lub zaniechań. Nie można obciążać pracownika odpowiedzialnością za szkody powstałe lub zwiększone w wyniku działania osób trzecich, siły wyższej czy zdarzenia losowego. Szkoda musi być następstwem nienależytego wykonania obowiązków. Przepisy nie wskazują definicji naruszenia obowiązków czy nienależytego ich wykonania. Może to nastąpić…
Thumb

Umowa o zakazie konkurencji

 W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).
Thumb

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Na podstawie wypowiedzenia zmieniającego następuje zmiana warunków pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Najczęściej ten rodzaj wypowiedzenia wpływa niekorzystnie na warunki zatrudnienia pracownika.
Thumb

Praca zdalna już niebawem w Kodeksie pracy

Pewnie wielu z nas kojarzy viralowy filmik z 2017 r., w którym amerykański profesor, Robert Kelly, udzielał wywiadu dla telewizji BBC News na temat polityki Korei Południowej, kiedy niespodziewanie do pokoju weszła dwójka jego małych dzieci, zaciekawionych, co robi ich tata. W 2017 r. ta sytuacja była zabawnym incydentem, którego nagranie, ze względu na swoją nietuzinkowość, biło rekordy popularności w internecie. Jednak w 2021 r. taka sytuacja nikogo by już nie zdziwiła.
Thumb

Przepisy a praca w wysokich temperaturach

Po długiej zimie doczekaliśmy się dłuższych i cieplejszych dni. Temperatura powietrza będzie stopniowo rosnąć, co może przełożyć się na bezpieczeństwo, wydajność i stan psychofizyczny pracowników. Do obowiązków pracodawców należy zapobieganie negatywnym skutkom wysokich temperatur w zakładzie pracy.
Thumb

Staż pracy, a prowadzenie działalności gospodarczej – nowelizacja kodeksu pracy

Zgodnie z planowaną nowelizacją kodeksu pracy z początkiem 2022 roku mają ulec zmianie przepisy dotyczące zliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej m.in. przy wyliczaniu urlopu wypoczynkowego. Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają zaliczać okresów prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy.
Thumb

Zawieszenie działalności gospodarczej

Pod wpływem różnych czynników przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może zostać zmuszony do zaprzestania jej prowadzenia. Nie oznacza to, że musi ją zamykać. Przepisy prawa pozwalają na czasowe zawieszenie działalności gospodarczej.
Thumb

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę – najważniejsze informacje

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Czy pracownik musi przyjąć nowe warunki pracy? Czy nowy pracodawca musi przestrzegać zarządzeń układu zbiorowego, który obowiązywał u poprzedniego pracodawcy?